Företagare

Man är företagare om man är en privat yrkes- eller näringsidkare eller om man arbetar i ett företag som vd eller är styrelsemedlem el.dyl. och äger minst 15% och/eller familjemedlemmarna tillsammans äger minst 30% av företaget.

De ordinarie medlemmar som enligt ovan är företagare uppmanas kontakta TFiFs kansli för ytterligare information om eventuell anslutning till en företagararbetslöshetskassa samt byte av medlemskategori.
Medlemsavgiften för företagarmedlemmar i TFiF är 11 €/mån. Om du även önskar få tillgång till arbetstrygghetstjänsterna via TEK som företagare är medlemsavgiften 23,42 €/mån (avgiften inkluderar TFiF och TEK avgiften).

Tjänstepaket från Företagarna i Finland
Via oss kan du beställa tjänster och information från Företagarna i Finland. Tjänstepaketet ger dig tillgång till förmånerna hos Företagarna i Finland men inkluderar inte ett medlemskap i deras lokala föreningar.

Företagarna i Finlands tjänstepaket innehåller:

 • Yrittäjäsanomat – medlemstidningen 6 nummer per år
 • Dokumentbank
 • Rådgivningstjänster
 • Medlemskort och andra medlemsförmåner
 • Seminarier till medlemspris
 • Synlighet i förnyade Synergia ifall medlemmen vill
 • Företagarna i Finlands medlemsbrev 2 gånger per månad
 • Inloggning på medlemssidorna med eget medlemsnummer

Avgift 90 euro

Köp tjänstepaketet här.

Företagarna i Finland skickar fakturan till ditt företag. Kryssa för medlemsförbundet ”TEK” då du fyller i din ansökan. Vid eventuella frågor kan du kontakta kansli@tfif.fi

AKY – Akavalaiset yrittäjät
Som medlem i AKY kan du ta del i deras seminarier och utbildningar för företagare. Via AKY kan du komplettera ditt nätverk med högutbildade företagare från andra branscher, eftersom ett flertal olika Akavaförbund hör till föreningen.
TFiF är medlem i AKY – Akavalaiset yrittäjät via TEK, vilket innebär att man som TFiF/TEK-medlem kan använda sig av AKY:s tjänster. AKY:s uppdrag är bland annat att sköta intressebevakning av högutbildade företagares intressen och att ge rådgivning i frågor som berör företagande. De ordnar också evenemang och utbildningar, till exempel Företagarklubbens (Yrittäjäklubi, leds av TEK) månatliga seminarium som är öppna för TFiF/TEK-medlemmar. Du kan läsa mera om detta på www.aky.fi

Vem räknas som företagare?

Med företagare avses enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa följande personer:

1. en person som får sin huvudsakliga utkomst som företagare.
Som sådan företagare räknas personer som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), till exempel:

 • yrkesutövare eller näringsidkare (Obs! Till denna kategori hör privatpersoner eller firmor)
 • lantbruksföretagare
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag

2. delägare

 • som har en ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon äger minst 15 % eller hans eller hennes familjemedlemmar eller han eller hon tillsammans med sina familjemedlemmar -äger minst 30 % av aktiekapitalet eller aktiernas röstetal eller på annat sätt har motsvarande bestämmanderätt
 • som arbetar i ett aktiebolag där personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar har minst 50 % av aktiekapitalet eller -antalet röster i aktiebolaget eller på annat sätt motsvarande bestämmanderätt
 • som på det sätt som tidigare nämnts arbetar i ett annat företag eller bolag där personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar anses ha sådan bestämmanderätt som motsvarar de ovan nämnda punkterna.

En person anses ha en ledande ställning i företaget om personen är verkställande direktör, styrelsemedlem eller har en motsvarande ställning.
Som familjemedlem räknas make eller maka (även sambo) och personer som är släkt med företagaren i rakt uppstigande eller nedstigande led och som bor i samma hushåll som företagaren. En person kan alltså även anses vara företagare om han eller hon arbetar i ett företag som ägs av en familjemedlem, även om personen inte själv skulle äga någon andel i företaget.

Arbete som företagare medräknas inte i löntagarens arbetsvillkor. Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens företagarstatus. En person som anses ha företagandet som huvudsyssla har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om arbets- och näringsbyrån har ansett att sökanden har företagsverksamhet som bisyssla och sökanden har uppnått arbetsvillkoret i annat arbete som uppfyller löntagarens arbetsvillkor kan sökanden få jämkad arbetslöshetsdagpenning förutsatt att alla övriga villkor uppfylls.

Från företagare till arbetslös

En företagare på heltid anses vara arbetslös då företagsverksamheten helt har lagts ner. Arbets- och näringsbyrån ger kassan ett bindande utlåtande om avslutad företagsverksamhet.
Om personen är en sådan företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lönar det sig att överväga byte av kassa. En person som har företagsverksamhet kan försäkra sig i en företagarkassa, t.ex. Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT). Läs mera

AYT har också en broschyr på svenska.

Nyheter

16.11.2018

Tekniska Förenings i Finland stiftelse arrangerar tillsammans med Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse ett symposium om artificiell intelligens och nytänkande inom hälsovård.

05.11.2018

Lika lön kräver åtgärder och attityd

26.10.2018

Medlemsavgiften i IAET-kassan år 2019 är 75 euro