Företagare

Man är företagare om man är en privat yrkes- eller näringsidkare eller om man arbetar i ett företag som vd eller är styrelsemedlem el.dyl. och äger minst 15% och/eller familjemedlemmarna tillsammans äger minst 30% av företaget.

De ordinarie medlemmar som enligt ovan är företagare uppmanas kontakta TFiFs kansli för ytterligare information om eventuell anslutning till en företagararbetslöshetskassa samt byte av medlemskategori.
Medlemsavgiften för företagarmedlemmar i TFiF är 11,25 €/mån. Om du även önskar få tillgång till arbetstrygghetstjänsterna via TEK som företagare är medlemsavgiften 24,34 €/mån (avgiften inkluderar TFiF och TEK avgiften).

Tjänstepaket från Företagarna i Finland

Via oss kan du beställa tjänster och information från Företagarna i Finland. Tjänstepaketet ger dig tillgång till förmånerna hos Företagarna i Finland men inkluderar inte ett medlemskap i deras lokala föreningar.

Företagarna i Finlands tjänstepaket innehåller:

 • Yrittäjäsanomat – medlemstidningen 6 nummer per år
 • Dokumentbank
 • Rådgivningstjänster
 • Medlemskort och andra medlemsförmåner
 • Seminarier till medlemspris
 • Synlighet i förnyade Synergia ifall medlemmen vill
 • Företagarna i Finlands medlemsbrev 2 gånger per månad
 • Inloggning på medlemssidorna med eget medlemsnummer

Avgift 90 euro

Köp tjänstepaketet här.

Företagarna i Finland skickar fakturan till ditt företag. Kryssa för medlemsförbundet ”TEK” då du fyller i din ansökan. Vid eventuella frågor kan du kontakta kansli@tfif.fi

Rabatt på faktureringstjänster

Om du gör fakturerbart arbete men inte vill grunda ett eget företag eller företagsnamn för det, är ett alternativ att använda faktureringstjänster. De tar, mot en liten avgift, hand om pappersarbetet såsom fakturering, skattebetalning och bokföring, så att du inte behöver bekymra dig om det.

Rabatt på UKKO.FI serviceavgifter
Som TFiF/TEK-medlem får du UKKO.fi faktureringstjänst med 20% rabatt. Medlemsavgiften är 4% av fakturans momsfria belopp (normalavgift 5%).
Rabatten fås genom att meddela kundtjänsten på UKKO.fi att du är TEK medlem.
Observera att ur arbetslöshetsskyddssynvinkel betraktas användandet av faktureringstjänster som företagande, ofta företagsverksamhet som utgör bisyssla, vilket påverkar utkomstskyddet.
Mera information om UKKO.fi-tjänsten och i bruk tagandet av denna på UKKO.FI EGNA SIDOR.

Rabatt på OP Lättföretagare-tjänster
TFiF/TEK-medlemmar får 20% rabatt på OP:s lättföretagare-tjänster. Uppge ditt TEK-medlemsnummer för att ta i bruk tjänsten. OP Lättföretagare-tjänsten tar hand om pappersarbetet, skatterapporterna och avgifterna för din del, medan du kan koncentrera dig på din företagsverksamhet.
Du får ett FO-nummer via OP:s lättföretagare-tjänst, så du blir en riktig företagare, även om en småskalig företagsamhet eventuellt kan klassas som bisyssla. Mera information på OP:s hemsidor.

AKY – Akavalaiset yrittäjät

Som medlem i AKY kan du ta del i deras seminarier och utbildningar för företagare. Via AKY kan du komplettera ditt nätverk med högutbildade företagare från andra branscher, eftersom ett flertal olika Akavaförbund hör till föreningen.
TFiF är medlem i AKY – Akavalaiset yrittäjät via TEK, vilket innebär att man som TFiF/TEK-medlem kan använda sig av AKY:s tjänster. AKY:s uppdrag är bland annat att sköta intressebevakning av högutbildade företagares intressen och att ge rådgivning i frågor som berör företagande. De ordnar också evenemang och utbildningar, till exempel Företagarklubbens (Yrittäjäklubi, leds av TEK) månatliga seminarium som är öppna för TFiF/TEK-medlemmar. Du kan läsa mera om detta på www.aky.fi

VirtuellaJuristen

VirtuellaJuristen är en juridisk databank skapad av advokatbyrå Fondias jurister som ger svar på de vanligaste juridiska frågorna som stöd för den dagliga affärsverksamheten. Tjänsten innehåller över 1700 artiklar som täcker de mest centrala juridiska områdena inom affärsvärlden, över 150 dokumentmallar och checklistor. I samband med artiklarna finns även länkar till lagar och andra nyttiga informationskällor. Tjänsten är på finska.

TFiF/TEK- medlemmar får som medlemsförmån gratis tillgång till VirtuellaJuristen, vars normalpris är 240€/år.

VirtuellaJuristen täcker de tio mest centrala juridiska områdena inom affärsvärlden:

 • Personal och förmansarbete
 • Affärsavtal
 • Dataskydd
 • Konsumentskydd och produktansvar
 • Bolagsrätt
 • Finansiering och fusioner
 • Offentlig upphandling och konkurrenslagstiftning
 • Miljörätt och byggandet
 • Affärsfastigheter
 • Ekonomi

Aktivera tjänsten genom att registrera dig på VirtuaaliLakimies hemsida och ange kampanjkoden. Som TFiF/TEK-medlem hittar du information om kampanjkoden på TEK:s sida för företagare.

 

Vem räknas som företagare?

Med företagare avses enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa följande personer:

1. en person som får sin huvudsakliga utkomst som företagare.
Som sådan företagare räknas personer som omfattas av lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), till exempel:

 • yrkesutövare eller näringsidkare (Obs! Till denna kategori hör privatpersoner eller firmor)
 • lantbruksföretagare
 • bolagsman i ett öppet bolag
 • ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag

 

2. delägare

 • som har en ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon äger minst 15 % eller hans eller hennes familjemedlemmar eller han eller hon tillsammans med sina familjemedlemmar -äger minst 30 % av aktiekapitalet eller aktiernas röstetal eller på annat sätt har motsvarande bestämmanderätt
 • som arbetar i ett aktiebolag där personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar har minst 50 % av aktiekapitalet eller -antalet röster i aktiebolaget eller på annat sätt motsvarande bestämmanderätt
 • som på det sätt som tidigare nämnts arbetar i ett annat företag eller bolag där personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar eller personen tillsammans med sina familjemedlemmar anses ha sådan bestämmanderätt som motsvarar de ovan nämnda punkterna.

En person anses ha en ledande ställning i företaget om personen är verkställande direktör, styrelsemedlem eller har en motsvarande ställning.
Som familjemedlem räknas make eller maka (även sambo) och personer som är släkt med företagaren i rakt uppstigande eller nedstigande led och som bor i samma hushåll som företagaren. En person kan alltså även anses vara företagare om han eller hon arbetar i ett företag som ägs av en familjemedlem, även om personen inte själv skulle äga någon andel i företaget.

Arbete som företagare medräknas inte i löntagarens arbetsvillkor. Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett bindande arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens företagarstatus. En person som anses ha företagandet som huvudsyssla har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om arbets- och näringsbyrån har ansett att sökanden har företagsverksamhet som bisyssla och sökanden har uppnått arbetsvillkoret i annat arbete som uppfyller löntagarens arbetsvillkor kan sökanden få jämkad arbetslöshetsdagpenning förutsatt att alla övriga villkor uppfylls.

Från företagare till arbetslös

En företagare på heltid anses vara arbetslös då företagsverksamheten helt har lagts ner. Arbets- och näringsbyrån ger kassan ett bindande utlåtande om avslutad företagsverksamhet.
Om personen är en sådan företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lönar det sig att överväga byte av kassa. En person som har företagsverksamhet kan försäkra sig i en företagarkassa, t.ex. Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT). Läs mera

AYT har också en broschyr på svenska.