Om TFiF

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en självständig riksomfattande , svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare med matematisk naturvetenskaplig examen (t.ex. matematik, fysik, informationsbehandling, geologi (vissa linjer)) samt studerande inom dessa områden.
Föreningen med anor sedan 1880 fungerar som en träffpunkt och som nätverk för medlemmarna. Programverksamheten erbjuder såväl kompetenshöjande evenemang som social samvaro. Via medlemsförmånstidningar håller du dig uppdaterad om vad som händer inom de olika branscherna och på arbetsmarknaden och via föreningens samarbetspartners erbjuds du bl.a. arbetsmarknadstjänster samt kassamedlemskap.
För tillfället har TFiF cirka 4750 medlemmar av vilka cirka 1600 är studerande.

TFiF:s målsättning är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna och arkitekturen samt påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa.

Stadgar

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2021

Årsmötesprotokoll 2021

TFiFs hederskodex

Information om fakturering och adress för nätfaktura

Blankett för ansökan om kostnadsersättning (Excel-fil)

TFiF:s dataskyddsbeskrivningar

Axplock

1880

Tekniska Föreningen i Finland grundas.

1930

Medlemsantalet överskrider 1000 medlemmar.

1936

Den egna föreningslokalen vid Norra Esplanaden invigs.

1950

TFiFs stiftelse grundas för att förvalta föreningens egendom.

1962

TFiF-huset vid Eriksgatan 2 i Helsingfors invigs, med republikens president Urho Kekkonen på plats.

1968

Nio finlandssvenska föreningar besluter att gemensamt utge Forum för Ekonomi och Teknik.

1970

Ingenjörsorganisationernas Förlags Ab grundas - det som senare bli Talentum.

1979

TFiFs kansli flyttar till Böle.

1980

Föreningen firar sitt 100 årsjubileum, Åboavdelningen grundas.

1993

Tävlingen TekNatur för åk 7-9 och gymnasier arrangeras för första gången.

2008

TFiF får sin första kvinnliga ordförande Mikaela Runeberg.

2010

Tre och en halv våning i TFiF-huset görs om till hotell.

2020

TFiF slår nytt rekord i medlemsantal med hela 4750 medlemmar.

Vi som jobbar på TFiF

Annika Nylander

Verksamhetsledare

Annika ansvarar för:

 • Stiftelsen
 • Ekonomi
 • Externt samarbete
 • IT
044 526 6452

Ira Vaskola

Organisationsassistent

Ira ansvarar för:

 • Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
 • Programverksamhet (marknadsföring, anmälningar)
 • Medlemsbrev & Gula Bladet

 

040 5852 586

Emilia Juslin

Projektkoordinator

Emilia ansvarar för:

 • Studerandeverksamhet
 • Stipendier och understöd
 • Sociala medier
 • Mentorprogrammet TFiX
 • TekNatur
040 657 8716

Klara Nyberg

Serviceassistent

Klara arbetar med:

 • Nycklar till och bokning av Orfeus Lounge
 • Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
040 577 1941

Mia Adolfsson

Ombudsman

Mia jobbar som TFiF/TEK ombudsman i Åbo.

 

040 5746668

Rickard Lindroos

Studerandekontakt (TFiF)

Rickard är TFiFs studerandekontakt i Otnäs och Gumtäkt. Till Rickard kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TFiFs tjänster och service för studerande
 • Sponsorering av studerandeföreningar
 • Studerandeverksamhet i Otnäs och Gumtäkt

Rickard hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

045 679 4328

Andreas Sweins

Studerandekontakt (TFiF)

Andreas är TFiFs studerandekontakt i Åbo och Vasa. Till Andreas kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TFiFs tjänster och service för studerande
 • Sponsorering av studerandeföreningar
 • Studerandeverksamhet i Åbo och Vasa

Andreas hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

050 403 8737

Otto Runola

Studerandekontakt (TFiF/TEK)

Otto är TFiFs och TEKs gemensamma studerandekontaktperson i Vasa. Till Otto kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TEKs och TFiFs tjänster och service för studerande
 • Studerandeföreningarnas TFiF/TEK-kontaktpersoner
 • Studerandeverksamhet i Vasa

Otto hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

044 029 1297

Rita Ojaniemi

Studerandekontakt (TFiF/TEK)

Rita är TFiFs och TEKs gemensamma studerandekontaktperson i Åbo. Till Rita kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TEKs och TFiFs tjänster och service för studerande
 • Studerandeföreningarnas TFiF/TEK-kontaktpersoner
 • Studerandeverksamhet i Åbo

Rita hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

045 884 6533

Styrelsen

Hanna Lindqvist

Ordförande

Mandatperiod 2020 - 2021

Johan Brenner

I Viceordförande

Mandatperiod 2021 - 2022

Mikael Federley

II viceordförande

Mandatperiod 2020 - 2021

Christer Finne

Ledamot

Mandatperiod 2021 - 2022

Anna Jern-Houttu

Ledamot

Mandatperiod 2019 - 2021

Mikael Palmujoki

Ledamot

Mandatperiod 2019 - 2021

Jessica Rosenholm

Ledamot

Mandatperiod 2020 - 2021

Ann-Louise Hakalax

Studeranderepresentant

Mandatperiod 2021

Edvard Ohlström

Studeranderepresentant

Mandatperiod 2021

Partners

Studerandeorganisationer

Avdelningar, utskott och intressegrupper

Inom TFiF verkar olika typers avdelningar för medlemmar verksamma inom en viss bransch, regionala avdelningar för medlemmar bosatta i en viss region samt specialavdelningar för medlemmar med en särskild gemensam nämnare. Alla medlemmar kan fritt ansluta sig till de olika avdelningarna. TFiF har både egna avdelningar och avdelningar som är gemensamma med DIFF – Ingenjörerna i Finland (DIFF).

Avdelningarnas verksamhet består av olika program typ föreläsningar och diskussionskvällar, företagsbesök, exkursioner, social samvaro m.m. Evenemangen som arrangeras av de olika avdelningarna är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF, såväl ordinarie medlemmar som studerande. Som medlem kan du aktivt delta i verksamheten inom en avdelning, komma med förslag på program som kansliet kan förmedla vidare till en avdelning eller bara välja vilka evenemang du själv önskar delta i. Du hittar länken till förteckningen över de olika avdelningarnas styrelser under den sista presentationen av avdelningarna.

Arkitektgillet (A)

Medlemmar i avdelningen för arkitektur – brukar också kallas för Arkitektgillet, ibland förkortat ”avdelning A” – är arkitekter av alla åldrar, också arkitektstuderande. Programkvällarna är informella tillfällen med lättsam samvaro över generationsgränserna med program om intressanta och aktuella arkitektoniska ämnen. Ibland är kvällarna tillägnade andra närbesläktade områden, oftast med anknytning till det estetiska eller kulturella området. Exkursionerna är ett viktigt inslag i verksamheten, med besök på nybyggen och renoveringsobjekt i Helsingforsregionen. Framför allt värdesätter vi möjligheten att få träffas och diskutera aktuella händelser och projekt.

Avdelningen för teknisk fysik (F)

Avdelningen för teknisk fysik (kallas ofta ”avdelning F”) har som sin främsta målgrupp personer som studerar eller har studerat teknisk fysik. Även personer som har studerat motsvarande ämnen vid något universitet eller sysslar med teknisk-naturvetenskaplig forskning kan ansluta sig till avdelningen för fysik. Våra programkvällar vill ge en möjlighet att ta del i aktuell forskning på ett sätt som är tillgängligt för vem som helst som har ett varmt intresse för naturvetenskap. Avdelningen behandlar ämnen som supraledning, universum och Big Bang, 3D-seende, Ellen och kärnkraft.

Avdelningen för byggnadsteknik (B)

Till avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta ”avdelning B”) kan alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för byggnadsteknik ordnar ett flertal program i anslutning till byggbranschen varje år. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för byggnadsteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Avdelningen för energiteknik (ET)

Till avdelningen för energiteknik (kallas ofta ”avdelning ET”) kan alla som studerat energiteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för energiteknik ordnar program i anslutning till energibranschen. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för energiteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

TFiF:s och DIFF:s gemensamma avdelningar

Quintec

Till Quintec kan kvinnliga medlemmar i TFiF och DIFF ansluta sig. Quintec arrangerar t.ex. föredrag, diskussionskvällar och kulturella evenemang. Evenemangen som ordnas av Quintec är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Quintec väljer varje år inom sig en styrelse.

Regionala avdelningar

Åboavdelningen

Åboavdelningen grundades 1980 för alla som bor och arbetar i Åboregionen, Pemar, Salo, Nystad, Raumo samt på Åland. Medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland som bor i regionen blir automatiskt anslutna till avdelningen. Avdelningens programverksamhet är dels teknikorienterad och dels mera socialt inriktad i form av bland annat kurser, företagsbesök, motionssport samt program för hela familjen. Åboavdelningen samarbetar bland annat med DIFFs Åboavdelning, Kemiska Sällskapet i Åbo och Ekonomföreningen Merkur. Speciellt gott samarbete har avdelningen med Kemistklubben vid Åbo Akademi, KK. I samarbete med Teknikens Akademikerförbund TEK har TFiF en ombudsman och ett kansli i Åbo. Kansliets kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Tammerforsavdelningen

Tammerforsavdelningen grundades 1984 för alla svenska diplomingenjörer och arkitekter i Tammerfors med omnejd. Avdelningen lever i symbios med Svenska Klubben, i vars lokaliteter de flesta programaftnarna hålls. Avdelningen samarbetar också med andra organisationer i Tammerforstrakten.

Österbotten

TFiF har ingen egen avdelning i Österbotten, men TFiF kan delta i evenemang som arrangeras av DIFF:s österbottniska avdelning.

Åland

Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFF:s och TFiF:s medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen.

Avdelningarnas styrelser

 

Inom TFiF verkar sju olika utskott, tre av dessa är TFiF:s interna och fyra är gemensamma med DIFF – Ingenjörerna i Finland (DIFF). TFiF:s styrelse utser medlemmarna i utskottens styrelser för ett år i taget.

Du hittar en länk till förteckningen över utskottens styrelser sist i texten om utskotten.

Utskottet för arbetsmarknadsärenden

Utskottet för arbetsmarknadärenden har till uppgift är att handa arbetsmarknadsfrågor. Särskild vikt läggs vid samarbetet mellan Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och Teknikens Akademikerförbund TEK eftersom medlemmar i TFiF också kan vara anslutna i TEK och på det sättet få rådgivning i t.ex. arbetsavtalsjuridik och intressebevakning. Därför har också TEK en representant i utskottet. Arbetsmarknadsutskottet utser också TFiF:s kandidater i TEK:s fullmäktigeval.

Utskottet De Yngres Råd

Målsättningen för utskottet är att få så många studeranden och nyutexaminerade som möjligt intresserade av TFiF samt att organisera serviceutbud och programverksamhet inriktat åt denna målgrupp. Utskottet eftersträvar att alla studentföreningar (Datateknologerna vid Åbo Akademi, Kemistklubben vid Åbo Akademi, Teknologföreningen samt Wasa Teknologförening) samt ett antal utexaminerade är representerade i utskottet.

Stipendieutskottet

Stipendieutskottets uppgift är att avgöra vilka som ska beviljas stipendium när stipendierna lediganslagits.

TFiF:s och DIFF:s gemensamma utskott

Programutskottet

TFiF:s och DIFF:s gemensamma programutskott ordnar fritidsbetonat program för föreningarnas medlemmar. Medlemmarna i utskottet väljs för ett år i taget och utses av föreningarnas styrelser. Programutskottet ordnar t.ex. jullunchen, Första majlunchen, olika sport- och kulturevenemang och annat.

Seniorutskottet

Seniorerna består av pensionärer inom TFiF och DIFF. Efter pensionering är det fritt för alla medlemmar i TFiF och DIFF att ansluta sig till seniorerna. Seniorerna ordnar resor, kulturevenemang och föredragskvällar. Alla medlemmar i TFiF och DIFF kan delta i de program som seniorerna ordnar. Seniorerna styrelse väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.

Kompetensutskottet

TFiF:s och DIFF:s kompetensutskott planerar och genomför verksamhet, som kompletterar det som avdelningarna och intressegrupperna arrangerar och vars innehåll strävar till att förbättra medlemmarnas förutsättningar till framgång i yrkeslivet. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiF:s och DIFF:s styrelser.

Etik- och miljöutskottet

TFiF:s och DIFF:s etik- och miljöutskott handhar etiska frågor som gäller ingenjörers och arkitetkters yrkesutövning. Etikutskottet arrangerar etiska programaftnar och seminarier. Etikutskottet utses för ett år i taget och är underställt föreningarnas styrelser.

Utskottens styrelser

Som medlem i TFiF kan du grunda en intressegrupp ifall det finns ett ämne eller ett område du är intresserad av men som du inte riktigt hittar ett hem för inom de olika avdelningarna eller utskotten. Kontakta kansliet för att bolla frågor och få hjälp.

Intressegruppen för teknikhistoria

Intressegruppen för teknikhistoria är gemensam för TFiF och DIFF. Gruppen har under de senaste åren satsat mycket arbete på undersökande, skrivande och sammanställande vilket resulterat i böckerna Finlandssvenska tekniker, band 4, 5, 6, 7, och 8, som behandlar kända finlandssvenska tekniska gestalter under 1900-talet. Böckerna är en fortsättning på banden 1-3 som skrevs av Jonatan Reuter i början av 1900-talet och behandlade finlandssvenska tekniska gestalter under 1800-talet.

Intressegruppen för teknisk svenska

Intressegruppen för tekniska svenska är gemensam för TFiF och DIFF. Tyngdpunkten i intressegruppens verksamhet utgörs av att premiera examensarbeten inom teknik på universitets- och högskolenivå som är skrivna på god svenska. Premieringen sker i form av stipendier. Gruppen har även för avsikt att bistå Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

Teatervännerna

Intressegruppen teatervännerna är för dem som är intresserade av teater och musik i Helsingfors i TFiF/DIFF sällskap.

Aktiva inom intressegrupperna

Övrig verksamhet:

DIAS-gillet (DiplomIngenjörernas och Arkitekternas Seniorers gille) är TFiF:s och TEK:s gemensamma tvåspråkiga klubb för seniormedlemmarna. Gillet har ca 270 medlemmar varav över 10% är TFiF-medlemmar. Moderföreningarna stöder verksamheten. Programmen omfattar med undantag av sommaren ett lunchföredrag varje månads sista fredag kl.12 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2. Programmen är i huvudsak på finska, samt ett program på svenska varje år. Gillet arrangerar även utfärder varje vår och höst, vilka i allmänhet riktar sig till industrier eller kultursevärdheter. Föreningarnas seniorer är varmt välkomna med i verksamheten. DIAS-gillet grundades 1983. Medlem kan man bli antingen genom att anmäla sig till Teknikens Akademikerförbunds (TEK) tel. 09- 229 121 eller e-post heidi.helin@tek.fi, eller genom att komma med på ett möte. Därvid ombeds man presentera sig med studieriktning, examensår, yrkeslivets huvuddrag och pensioneringsår. Som medlem får man medlemsbrevet per e-post. Bekanta dig med kommande DIAS program på evenemangssidan.

Stiftelsen samt förtroendevalda

Erik Palmén, ordförande 2021

 

 

 

 

Medlemmar:

Carl Slätis, 2021 – 2023
Tom Cederqvist, 2020 – 2022
Anders Ehrström, 2019–2021
Pia Kåll, 2020 – 2022
Hanna Lindqvist, 2020 – 2021

 

DI Magnus Hindström, ordförande

 

 

Medlemmar:
Ark Tom Cederqvist
DI Lars Engström
DI Annica Lindfors
DI Pia Kåll

Kontakta oss

Kansliet i Helsingfors Orfeus lounge

Banvaktsgatan 2A, 00520 Helsinki

Tfn: 040 58 52 586

E-post: kansli@tfif.fi

 

Kansliet betjänar per telefon och epost på vardagar kl. 9-15.

 

FO-nummer: 0215347-3

Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors

Besöksadress: Eriksgatan 2, Helsingfors

Öppet för medlemmar med egen nyckel:
må-fre kl. 8-22
lö-sö kl. 8-18

I frågor om Orfeus Lounge svarar TFiFs kansli.