Om TFiF

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en självständig riksomfattande , svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare med matematisk naturvetenskaplig examen (t.ex. matematik, fysik, informationsbehandling, geologi (vissa linjer)) samt studeranden.
Föreningen med anor sedan 1880 fungerar som en träffpunkt och som nätverk för medlemmarna. Programverksamheten erbjuder såväl kompetenshöjande evenemang som social samvaro. Via medlemsförmånstidningar håller du dig uppdaterad om vad som händer inom de olika branscherna och på arbetsmarknaden och via föreningens samarbetspartners erbjuds du bl.a. arbetsmarknadstjänster samt kassamedlemskap.
För tillfället har TFiF cirka 4500 medlemmar av vilka cirka 1300 är studerande.

TFiF:s målsättning är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna och arkitekturen samt påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa.

Stadgar

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2020

Valmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2019

TFiFs hederskodex

Information om fakturering och adress för nätfaktura

Blankett för ansökan om kostnadsersättning (Excel-fil)

TFiF:s dataskyddsbeskrivningar

Axplock

1880

Tekniska Föreningen i Finland grundas

1930

Medlemsantalet överskrider 1000

1936

Den egna föreningslokalen vid Norra Esplanaden invigs

1950

TFiF:s stiftelse grundas för att förvalta föreningens egendom

1962

TFiF huset vid Eriksgatan 2 invigs, med republikens president Urho Kekkonen på plats

1968

Nio finlandssvenska föreningar besluter att gemensamt utge Forum för Ekonomi och Teknik

1970

Ingenjörsorganisationernas Förlags Ab grundas - Det som senare bli Talentum

1979

TFiF kansliet flyttar till Böle

1980

Föreningen firar sitt 100 års jubileum, Åboavdelningen grundas

1993

Tekniktävlingen TekNatur arrangeras för första gången

2008

TFiF får sin första kvinnliga ordförande Mikaela Runeberg

2010

Tre och en halv våningar i TFiF huset görs om till hotell

Vi som jobbar på TFiF

Annika Nylander

Verksamhetsledare

Annika ansvarar för:

 • Stiftelsen
 • Ekonomi
 • Stipendier & Understöd
 • Externt samarbete
 • IT
044 526 6452

Ira Vaskola

Organisationsassistent

Ira ansvarar för:

 • Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
 • Programverksamhet (marknadsföring, anmälningar)
 • Medlemsbrev & Gula Bladet
 • Nycklar till Orfeus lounge

 

040 5852 586

Klara Nyberg

Assistent

Klara arbetar med:

Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
Programverksamhet (marknadsföring, anmälningar)
Medlemsbrev
Nycklar till Orfeus Lounge

040 5852 586

Emilia Juslin

Projektkoordinator

Emilia ansvarar för:

 • Studerandeverksamhet
 • Sociala medier
 • Mentorprogrammet TFiX
 • TekNatur
040 657 8716

Nina von Numers

Värdinna, Orfeus lounge

Nina jobbar som värdinna på Orfeus Lounge. Hon hjälper dig med de praktiska arrangemangen vid avdelnings- och utskottsmöten samt vid evenemang i medlemslokalen. Nina är på plats måndag - torsdag kl. 16.00 - 20.00.

040 577 1941

Mia Adolfsson

Ombudsman

Mia jobbar som TFiF/TEK ombudsman i Åbo.

Åbokansliet finns på adressen

Datacity
Lemminkäinengatan 14-18 A
20520 ÅBO

040 5746668

Jeremi Nyyssönen

Studerandekontaktperson

Jeremi är TFiF:s ansikte i Åbo. Ta friskt Jeremi i ärmen ifall du har frågor gällande medlemskap, stipendier, sponsorering, mentorprogrammet TFiX eller vad som helst gällande TFiF. Han hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

+358 44 2557650

Petra Hakoniemi

Studerandekontaktperson

Petra är TFiF:s ansikte i Vasa. Ta friskt Petra i ärmen ifall du har frågor gällande medlemskap, stipendier, sponsorering, mentorprogrammet TFiX eller vad som helst gällande TFiF. Hon hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

045 122 4066

Styrelsen

Hanna Lindqvist

Ordförande

Mandatperiod 2020 - 2021

Mikael Federley

II viceordförande

Mandatperiod 2020 - 2021

Svante Degerth

I viceordförande

Mandatperiod 2020

Mikael Palmujoki

Ledamot

Mandatperiod 2019 - 2021

Linda Norrgård

Ledamot

Mandatperiod 2018 - 2020

Anna Jern-Houttu

Ledamot

Ledamot 2019 - 2021

Partners

Studerandeorganisationer

Avdelningar, utskott och intressegrupper

Inom TFiF verkar olika typers avdelningar för medlemmar verksamma inom en viss bransch, regionala avdelningar för medlemmar bosatta i en viss region samt specialavdelningar för medlemmar med en särskild gemensam nämnare. Alla medlemmar i TFiF kan fritt ansluta sig till de olika avdelningarna. TFiF har både egna avdelningar och avdelningar som är gemensamma med DIFF – Ingenjörerna i Finland (DIFF).

Avdelningarnas verksamhet består av olika program typ föreläsningar och diskussionskvällar, företagsbesök, exkursioner, social samvaro m.m. Evenemangen som arrangeras av de olika avdelningarna är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF, såväl ordinarie medlemmar som studerande. Som medlem kan du aktivt delta i verksamheten inom en avdelning, komma med förslag på program som kansliet kan förmedla vidare till en avdelning eller bara välja vilka evenemang du själv önskar delta i. Du hittar länken till förteckningen över de olika avdelningarnas styrelser under den sista presentationen av avdelningarna.

Arkitektgillet (A)

Medlemmar i avdelningen för arkitektur – brukar också kallas för Arkitektgillet, ibland förkortat ”avdelning A” – är arkitekter av alla åldrar, också arkitektstuderande. Programkvällarna är informella tillfällen med lättsam samvaro över generationsgränserna med program om intressanta och aktuella arkitektoniska ämnen. Ibland är kvällarna tillägnade andra närbesläktade områden, oftast med anknytning till det estetiska eller kulturella området. Exkursionerna är ett viktigt inslag i verksamheten, med besök på nybyggen och renoveringsobjekt i Helsingforsregionen. Framför allt värdesätter vi möjligheten att få träffas och diskutera aktuella händelser och projekt.

Avdelningen för teknisk fysik (F)

Avdelningen för teknisk fysik (kallas ofta ”avdelning F”) har som sin främsta målgrupp personer som studerar eller har studerat teknisk fysik. Även personer som har studerat motsvarande ämnen vid något universitet eller sysslar med teknisk-naturvetenskaplig forskning kan ansluta sig till avdelningen för fysik. Våra programkvällar vill ge en möjlighet att ta del i aktuell forskning på ett sätt som är tillgängligt för vem som helst som har ett varmt intresse för naturvetenskap. Avdelningen behandlar ämnen som supraledning, universum och Big Bang, 3D-seende, Ellen och kärnkraft.

TFiF:s och DIFF:s gemensamma avdelningar

Avdelningen för byggnadsteknik (B)

Till avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta ”avdelning B”) kan alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för byggnadsteknik ordnar ett flertal program i anslutning till byggbranschen varje år. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för byggnadsteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Avdelningen för energiteknik (ET)

Till avdelningen för energiteknik (kallas ofta ”avdelning ET”) kan alla som studerat energiteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för energiteknik ordnar program i anslutning till energibranschen. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för energiteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Quintec

Till Quintec kan kvinnliga medlemmar i TFiF och DIFF ansluta sig. Quintec arrangerar t.ex. föredrag, diskussionskvällar och kulturella evenemang. Evenemangen som ordnas av Quintec är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Quintec väljer varje år inom sig en styrelse.

Regionala avdelningar

Åboavdelningen

Åboavdelningen grundades 1980 för alla som bor och arbetar i Åboregionen, Pemar, Salo, Nystad, Raumo samt på Åland. Medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland som bor i regionen blir automatiskt anslutna till avdelningen. Avdelningens programverksamhet är dels teknikorienterad och dels mera socialt inriktad i form av bland annat kurser, företagsbesök, motionssport samt program för hela familjen. Åboavdelningen samarbetar bland annat med DIFFs Åboavdelning, Kemiska Sällskapet i Åbo och Ekonomföreningen Merkur. Speciellt gott samarbete har avdelningen med Kemistklubben vid Åbo Akademi, KK. I samarbete med Teknikens Akademikerförbund TEK har TFiF en ombudsman och ett kansli i Åbo. Kansliets kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Tammerforsavdelningen

Tammerforsavdelningen grundades 1984 för alla svenska diplomingenjörer och arkitekter i Tammerfors med omnejd. Avdelningen lever i symbios med Svenska Klubben, i vars lokaliteter de flesta programaftnarna hålls. Avdelningen samarbetar också med andra organisationer i Tammerforstrakten.

Österbotten

TFiF har ingen egen avdelning i Österbotten, men TFiF kan delta i evenemang som arrangeras av DIFF:s österbottniska avdelning.

Åland

Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFF:s och TFiF:s medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen.

Avdelningarnas styrelser

 

Inom TFiF verkar sju olika utskott, tre av dessa är TFiF:s interna och fyra är gemensamma med DIFF – Ingenjörerna i Finland (DIFF). TFiF:s styrelse utser medlemmarna i utskottens styrelser för ett år i taget.

Du hittar en länk till förteckningen över utskottens styrelser sist i texten om utskotten.

Utskottet för arbetsmarknadsärenden

Utskottet för arbetsmarknadärenden har till uppgift är att handa arbetsmarknadsfrågor. Särskild vikt läggs vid samarbetet mellan Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och Teknikens Akademikerförbund TEK eftersom medlemmar i TFiF också kan vara anslutna i TEK och på det sättet få rådgivning i t.ex. arbetsavtalsjuridik och intressebevakning. Därför har också TEK en representant i utskottet. Arbetsmarknadsutskottet utser också TFiF:s kandidater i TEK:s fullmäktigeval.

Utskottet De Yngres Råd

Målsättningen för utskottet är att få så många studeranden och nyutexaminerade som möjligt intresserade av TFiF samt att organisera serviceutbud och programverksamhet inriktat åt denna målgrupp. Utskottet eftersträvar att alla studentföreningar (Datateknologerna vid Åbo Akademi, Kemistklubben vid Åbo Akademi, Teknologföreningen samt Wasa Teknologförening) samt ett antal utexaminerade är representerade i utskottet.

Stipendieutskottet

Stipendieutskottets uppgift är att avgöra vilka som ska beviljas stipendium när stipendierna lediganslagits.

TFiF:s och DIFF:s gemensamma utskott

Programutskottet

TFiF:s och DIFF:s gemensamma programutskott ordnar fritidsbetonat program för föreningarnas medlemmar. Medlemmarna i utskottet väljs för ett år i taget och utses av föreningarnas styrelser. Programutskottet ordnar t.ex. jullunchen, Första majlunchen, olika sport- och kulturevenemang och annat.

Seniorutskottet

Seniorerna består av pensionärer inom TFiF och DIFF. Efter pensionering är det fritt för alla medlemmar i TFiF och DIFF att ansluta sig till seniorerna. Seniorerna ordnar resor, kulturevenemang och föredragskvällar. Alla medlemmar i TFiF och DIFF kan delta i de program som seniorerna ordnar. Seniorerna styrelse väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.

Kompetensutskottet

TFiF:s och DIFF:s kompetensutskott planerar och genomför verksamhet, som kompletterar det som avdelningarna och intressegrupperna arrangerar och vars innehåll strävar till att förbättra medlemmarnas förutsättningar till framgång i yrkeslivet. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiF:s och DIFF:s styrelser.

Etik- och miljöutskottet

TFiF:s och DIFF:s etik- och miljöutskott handhar etiska frågor som gäller ingenjörers och arkitetkters yrkesutövning. Etikutskottet arrangerar etiska programaftnar och seminarier. Etikutskottet utses för ett år i taget och är underställt föreningarnas styrelser.

Utskottens styrelser

Som medlem i TFiF kan du grunda en intressegrupp ifall det finns ett ämne eller ett område du är intresserad av men som du inte riktigt hittar ett hem för inom de olika avdelningarna eller utskotten. Kontakta kansliet för att bolla frågor och få hjälp.

Intressegruppen för Arbetssökande

Sommaren 2016 grundades Intressegruppen för arbetssökande. Gruppen har samarbetat med TEK och KOKO-kassan för att stöda och informera medlemmar i jobbsökningsprocessen.

Intressegruppen för teknikhistoria

Intressegruppen för teknikhistoria är gemensam för TFiF och DIFF. Gruppen har under de senaste åren satsat mycket arbete på undersökande, skrivande och sammanställande vilket resulterat i böckerna Finlandssvenska tekniker, band 4, 5, 6, 7, och 8, som behandlar kända finlandssvenska tekniska gestalter under 1900-talet. Böckerna är en fortsättning på banden 1-3 som skrevs av Jonatan Reuter i början av 1900-talet och behandlade finlandssvenska tekniska gestalter under 1800-talet.

Intressegruppen för miljö

Intressegruppen för miljö är gemensam för TFiF och DIFF. Intressegruppen ordnar diskussioner och exkursioner med olika miljöteman.

Intressegruppen för teknisk svenska

Intressegruppen för tekniska svenska är gemensam för TFiF och DIFF. Tyngdpunkten i intressegruppens verksamhet utgörs av att premiera examensarbeten inom teknik på universitets- och högskolenivå som är skrivna på god svenska. Premieringen sker i form av stipendier. Gruppen har även för avsikt att bistå Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

Teatervännerna

Intressegruppen teatervännerna är för dem som är intresserade av teater och musik i Helsingfors i TFiF/DIFF sällskap.

Aktiva inom intressegrupperna

Övrig verksamhet:

DIAS-gillet (DiplomIngenjörernas och Arkitekternas Seniorers gille) är TFiF:s och TEK:s gemensamma tvåspråkiga klubb för seniormedlemmarna. Gillet har ca 270 medlemmar varav över 10% är TFiF-medlemmar. Moderföreningarna stöder verksamheten. Programmen omfattar med undantag av sommaren ett lunchföredrag varje månads sista fredag kl.12 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2. Programmen är i huvudsak på finska, samt ett program på svenska varje år. Gillet arrangerar även utfärder varje vår och höst, vilka i allmänhet riktar sig till industrier eller kultursevärdheter. Föreningarnas seniorer är varmt välkomna med i verksamheten. DIAS-gillet grundades 1983. Medlem kan man bli antingen genom att anmäla sig till Teknikens Akademikerförbunds (TEK) tel. 09- 229 121 eller e-post heidi.helin@tek.fi, eller genom att komma med på ett möte. Därvid ombeds man presentera sig med studieriktning, examensår, yrkeslivets huvuddrag och pensioneringsår. Som medlem får man medlemsbrevet per e-post. Bekanta dig med kommande DIAS program på evenemangssidan.

Stiftelsen samt förtroendevalda

Carl Slätis, ordförande, 2018–2020

Tom Cederqvist, 2020 – 2022

Anders Ehrström, 2019–2021

Pia Kåll, 2020 – 2022

Hanna Lindqvist, 2020 – 2021

Erik Palmén, ekonomifunktionen, 2019–2021

 

 

DI Magnus Hindström, ordförande

Medlemmar:

Ark Tom Cederqvist
DI Lars Engström
DI Annica Lindfors
DI Pia Kåll

Kontakta oss

Orfeus lounge Kansliet i Böle

Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors

Besöksadress: Eriksgatan 2, Helsingfors

Tfn. 040 577 1941

E-post: orfeus@tfif.fi

Banvaktsgatan 2a, 00520 Helsinki

Tfn. 040 58 52 586

E-post: kansli@tfif.fi

 

FO-nummer: 0215347-3