Om TFiF

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en självständig riksomfattande , svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare med matematisk naturvetenskaplig examen (t.ex. matematik, fysik, informationsbehandling, geologi (vissa linjer)) samt studerande inom dessa områden.
Föreningen med anor sedan 1880 fungerar som en träffpunkt och som nätverk för medlemmarna. Programverksamheten erbjuder såväl kompetenshöjande evenemang som social samvaro. Via medlemsförmånstidningar håller du dig uppdaterad om vad som händer inom de olika branscherna och på arbetsmarknaden och via föreningens samarbetspartners erbjuds du bl.a. arbetsmarknadstjänster samt kassamedlemskap.
För tillfället har TFiF cirka 5000 medlemmar av vilka cirka 1800 är studerande.

TFiF:s målsättning är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna och arkitekturen samt påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa.

Stadgar

TFiFs hederskodex

Fakturering och kostnadsersättning

Logo och grafiskt material

TFiFs dataskyddsbeskrivningar

Axplock

1880

Tekniska Föreningen i Finland grundas.

1930

Medlemsantalet överskrider 1000 medlemmar.

1936

Den egna föreningslokalen vid Norra Esplanaden invigs.

1950

TFiFs stiftelse grundas för att förvalta föreningens egendom.

1962

TFiF-huset vid Eriksgatan 2 i Helsingfors invigs, med republikens president Urho Kekkonen på plats.

1968

Nio finlandssvenska föreningar besluter att gemensamt utge Forum för Ekonomi och Teknik.

1970

Ingenjörsorganisationernas Förlags Ab grundas - det som senare bli Talentum.

1979

TFiFs kansli flyttar till Böle.

1980

Föreningen firar sitt 100 årsjubileum, Åboavdelningen grundas.

1993

Tävlingen TekNatur för åk 7-9 och gymnasier arrangeras för första gången.

2008

TFiF får sin första kvinnliga ordförande Mikaela Runeberg.

2010

Tre och en halv våning i TFiF-huset görs om till hotell.

2022

TFiF slår nytt rekord i medlemsantal med över 5000 medlemmar.

Vi som jobbar på TFiF

Annika Nylander

Verksamhetsledare

Annika ansvarar för:

 • Stiftelsen
 • Ekonomi
 • Externt samarbete
 • IT
044 526 6452

Ira Vaskola

Sakkunnig inom evenemangsverksamhet och marknadsföring

Ira ansvarar för:

 • Programverksamhet (marknadsföring, anmälningar)
 • TFiF bladet
 • Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
040 5852 586

Emilia Juslin

Sakkunning inom kommunikation och medlemsverksamhet

Emilia ansvarar för:

 • Studerandeverksamhet
 • Medlemsbrev och webbsidor
 • Mentorprogrammet TFiX
 • TekNatur
040 657 8716

Klara Nyberg

Serviceassistent

Klara arbetar med:

 • Nycklar till och bokning av Orfeus Lounge
 • Medlemsärenden (TFiF, TEK/KOKO)
 • Stipendier
 • Sociala medier
040 577 1941

Mikael Sjövall

Journalist

Till Mikaels ansvarsområden hör arbetet med kommunikation med särskild tyngdpunkt på artiklar kring fenomen, trender och personporträtt.

Mia Adolfsson

Ombudsman

Mia jobbar som TFiF/TEK ombudsman i Åbo.

 

040 5746668

Petter Cornér

Studerandekontakt (TFiF)

Petter är TFiFs studerandekontakt i Otnäs och Gumtäkt. Till Petter kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TFiFs tjänster och service för studerande
 • Sponsorering av studerandeföreningar
 • Studerandeverksamhet i Otnäs och Gumtäkt

Petter hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

Vilhelm Sundstedt

Studerandekontakt (TFiF)

Vilhelm är TFiFs studerandekontakt i Åbo och Vasa. Till Vilhelm kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TFiFs tjänster och service för studerande
 • Sponsorering av studerandeföreningar
 • Studerandeverksamhet i Åbo och Vasa

Vilhelm hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

Katriina Mc Cormick

Studerandekontakt (TFiF/TEK)

Katriina är TFiFs och TEKs gemensamma studerandekontaktperson i Åbo. Till Katriina kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TEKs och TFiFs tjänster och service för studerande
 • Studerandeföreningarnas TFiF/TEK-kontaktpersoner
 • Studerandeverksamhet i Åbo

Katriina hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

040 050 2753

Niklas Virtanen

Studerandekontakt (TFiF/TEK)

Niklas är TFiFs och TEKs gemensamma studerandekontaktperson i Vasa. Till Niklas kan du vända dig i frågor om:

 • Studerandemedlemskap
 • TEKs och TFiFs tjänster och service för studerande
 • Studerandeföreningarnas TFiF/TEK-kontaktpersoner
 • Studerandeverksamhet i Vasa

Niklas hjälper dig eller kan berätta hur du skall gå till väga eller vem du skall kontakta.

044 055 8940

Styrelsen

Mikael Federley

Ordförande

Mandatperiod 2024 - 2025

Johan Brenner

1:a vice ordförande

Mandatperiod 2023 - 2024

Fanny Henriksson-Udd

2:a vice ordförande

Mandatperiod 2024-2025

Niclas Dahl

Styrelsemedlem

Mandatperiod 2024-2025

Christer Finne

Styrelsemedlem

Mandatperiod 2023-2024

Kimmo Leveelahti

Styrelsemedlem

Mandatperiod 2023 - 2024

Jessica Rosenholm

Styrelsemedlem

Mandatperiod 2024-2025

Linda Sederholm

Styrelsemedlem

Mandatperiod 2024-2025

Kevin Hede

Studeranderepresentant, Åbo

Mandatperiod 2024

Fanny Ollus

Studeranderepresentant, Gumtäkt och Otnäs

Mandatperiod 2024

Sammarbetspartners

Studerandeorganisationer

Avdelningar, utskott och intressegrupper

Inom TFiF verkar olika typers avdelningar för medlemmar verksamma inom en viss bransch, regionala avdelningar för medlemmar bosatta i en viss region samt specialavdelningar för medlemmar med en särskild gemensam nämnare. Alla medlemmar kan fritt ansluta sig till de olika avdelningarna. TFiF har egna avdelningar och en gemensam avdelning med DIFF – Ingenjörerna i Finland (DIFF), Quintec.

Avdelningarnas verksamhet består av olika program typ föreläsningar och diskussionskvällar, företagsbesök, exkursioner, social samvaro m.m. Evenemangen som arrangeras av de olika avdelningarna är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF, såväl ordinarie medlemmar som studerande. Som medlem kan du aktivt delta i verksamheten inom en avdelning, komma med förslag på program som kansliet kan förmedla vidare till en avdelning eller bara välja vilka evenemang du själv önskar delta i. Du hittar länken till förteckningen över de olika avdelningarnas styrelser under den sista presentationen av avdelningarna.

Arkitektgillet (A)

Medlemmar i avdelningen för arkitektur – brukar också kallas för Arkitektgillet, ibland förkortat ”avdelning A” – är arkitekter av alla åldrar, också arkitektstuderande. Programkvällarna är informella tillfällen med lättsam samvaro över generationsgränserna med program om intressanta och aktuella arkitektoniska ämnen. Ibland är kvällarna tillägnade andra närbesläktade områden, oftast med anknytning till det estetiska eller kulturella området. Exkursionerna är ett viktigt inslag i verksamheten, med besök på nybyggen och renoveringsobjekt i Helsingforsregionen. Framför allt värdesätter vi möjligheten att få träffas och diskutera aktuella händelser och projekt.

Avdelningen för teknisk fysik (F)

Avdelningen för teknisk fysik (kallas ofta ”avdelning F”) har som sin främsta målgrupp personer som studerar eller har studerat teknisk fysik. Även personer som har studerat motsvarande ämnen vid något universitet eller sysslar med teknisk-naturvetenskaplig forskning kan ansluta sig till avdelningen för fysik. Våra programkvällar vill ge en möjlighet att ta del i aktuell forskning på ett sätt som är tillgängligt för vem som helst som har ett varmt intresse för naturvetenskap. Avdelningen behandlar ämnen som supraledning, universum och Big Bang, 3D-seende, Ellen och kärnkraft.

Avdelningen för byggnadsteknik (B)

Till avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta ”avdelning B”) kan alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för byggnadsteknik är inte för tillfälle aktiv men är du intresserad av att arrangera evenemang inom ramen för byggnadsteknik kan du kontakta kansliet.

Avdelningen för energiteknik (ET)

Till avdelningen för energiteknik (kallas ofta ”avdelning ET”) kan alla som studerat energiteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för energiteknik ordnar program i anslutning till energibranschen. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF. Avdelningen för energiteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

TFiF:s och DIFF:s gemensamma avdelning

Quintec

Till Quintec kan kvinnliga medlemmar i TFiF och DIFF ansluta sig. Quintec arrangerar t.ex. föredrag, diskussionskvällar och kulturella evenemang. Evenemangen som ordnas av Quintec är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Quintec väljer varje år inom sig en styrelse.

Regionala avdelningar

Åboavdelningen

Åboavdelningen grundades 1980 för alla som bor och arbetar i Åboregionen, Pemar, Salo, Nystad, Raumo samt på Åland. Medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland som bor i regionen blir automatiskt anslutna till avdelningen. Avdelningens programverksamhet är dels teknikorienterad och dels mera socialt inriktad i form av bland annat kurser, företagsbesök, motionssport samt program för hela familjen. Åboavdelningen samarbetar bland annat med DIFFs Åboavdelning, Kemiska Sällskapet i Åbo och Ekonomföreningen Merkur. Speciellt gott samarbete har avdelningen med Kemistklubben vid Åbo Akademi, KK. I samarbete med Teknikens Akademikerförbund TEK har TFiF en ombudsman och ett kansli i Åbo. Kansliets kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontaktuppgifter.

Tammerforsavdelningen

Tammerforsavdelningen grundades 1984 för alla svenska diplomingenjörer och arkitekter i Tammerfors med omnejd. Avdelningen lever i symbios med Svenska Klubben, i vars lokaliteter de flesta programaftnarna hålls. Avdelningen samarbetar också med andra organisationer i Tammerforstrakten.

Österbotten

TFiF har ingen egen avdelning i Österbotten men här kan man delta i alla program som arrangeras på distans. Man kan naturligtvis även delta i program på andra orter om det råkar sammanfalla med t.ex. en arbetsresa.

Åland

Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFF:s och TFiF:s medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen.

Avdelningarnas styrelser

 

Inom TFiF verkar sju olika utskott, sex av dessa är TFiF:s interna och ett är gemensamt med DIFF – Ingenjörerna i Finland (DIFF). TFiF:s styrelse utser medlemmarna i utskottens styrelser för ett år i taget.

Du hittar en länk till förteckningen över utskottens styrelser sist i texten om utskotten.

Utskottet för arbetsmarknadsärenden

Utskottet för arbetsmarknadärenden har till uppgift är att handa arbetsmarknadsfrågor. Särskild vikt läggs vid samarbetet mellan Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och Teknikens Akademikerförbund TEK eftersom medlemmar i TFiF också kan vara anslutna i TEK och på det sättet få rådgivning i t.ex. arbetsavtalsjuridik och intressebevakning. Därför har också TEK en representant i utskottet. Arbetsmarknadsutskottet utser också TFiF:s kandidater i TEK:s fullmäktigeval.

Utskottet De Yngres Råd

Målsättningen för utskottet är att få så många studeranden och nyutexaminerade som möjligt intresserade av TFiF samt att organisera serviceutbud och programverksamhet inriktat åt denna målgrupp. Utskottet eftersträvar att alla studentföreningar (Datateknologerna vid Åbo Akademi, Kemistklubben vid Åbo Akademi, Teknologföreningen samt Wasa Teknologförening) samt ett antal utexaminerade är representerade i utskottet.

Etik- och miljöutskottet

Etik och Miljöutskottet (EMU) inom TFiF och DIFF möts regelbundet för att diskutera aktuella frågor om etik och miljö, såsom bl.a. klimatförändringen. Inom utskottet lägger man stor vikt på samarbete och jobbar med andra TFiF/DIFF-utskott och avdelningar samt Teknologföreningen och Marthaförbundet. Utskottet ordnar s.k. EMU-Talks med egna eller inkallade experter samt ordnar program och seminarier för TFiF- och DIFF-medlemmar. Evenemangen har behandlat bl.a. aktuell teknisk- och miljömässig utveckling samt klimat- och miljöfrågor. Utskottets medlemmar besöker ibland universitet och högskolor med olika föreläsningar. Man håller sig även à jour med information om intressanta och aktuella reella program och på nätet. På EMU-mötena är diskussionerna livliga och konstruktiva i positiv anda vilket uppskattas högt bland deltagarna.

Kompetensutskottet

TFiF:s och DIFF:s kompetensutskott planerar och genomför verksamhet, som kompletterar det som avdelningarna och intressegrupperna arrangerar och vars innehåll strävar till att förbättra medlemmarnas förutsättningar till framgång i yrkeslivet. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiF:s och DIFF:s styrelser.

Programutskottet

TFiF:s och DIFF:s gemensamma programutskott ordnar fritidsbetonat program för föreningarnas medlemmar. Medlemmarna i utskottet väljs för ett år i taget och utses av föreningarnas styrelser. Programutskottet ordnar t.ex. jullunchen, Första majlunchen, olika sport- och kulturevenemang och annat.

Stipendieutskottet

Stipendieutskottets uppgift är att avgöra vilka som ska beviljas stipendium när stipendierna lediganslagits.

 

TFiF:s och DIFF:s gemensamma utskott

Seniorutskottet

Seniorerna består av pensionärer inom TFiF och DIFF. Efter pensionering är det fritt för alla medlemmar i TFiF och DIFF att ansluta sig till seniorerna. Seniorerna ordnar resor, kulturevenemang och föredragskvällar. Alla medlemmar i TFiF och DIFF kan delta i de program som seniorerna ordnar. Seniorerna styrelse väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.

 

 

Utskottens styrelser

 

 

 

Som medlem i TFiF kan du grunda en intressegrupp ifall det finns ett ämne eller ett område du är intresserad av men som du inte riktigt hittar ett hem för inom de olika avdelningarna eller utskotten. Kontakta kansliet för att bolla frågor och få hjälp.

Intressegruppen för teknikhistoria

Intressegruppen för teknikhistoria är gemensam för TFiF och DIFF. Gruppen har under de senaste åren satsat mycket arbete på undersökande, skrivande och sammanställande vilket resulterat i böckerna Finlandssvenska tekniker, band 4, 5, 6, 7, och 8, som behandlar kända finlandssvenska tekniska gestalter under 1900-talet. Böckerna är en fortsättning på banden 1-3 som skrevs av Jonatan Reuter i början av 1900-talet och behandlade finlandssvenska tekniska gestalter under 1800-talet.

Intressegruppen för teknisk svenska

Intressegruppen för tekniska svenska är gemensam för TFiF och DIFF. Tyngdpunkten i intressegruppens verksamhet utgörs av att premiera examensarbeten inom teknik på universitets- och högskolenivå som är skrivna på god svenska. Premieringen sker i form av stipendier. Gruppen har även för avsikt att bistå Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

Teatervännerna

Intressegruppen teatervännerna är för dem som är intresserade av teater och musik i Helsingfors i TFiF/DIFF sällskap.

Aktiva inom intressegrupperna

Övrig verksamhet:

DIAS-gillet (DiplomIngenjörernas och Arkitekternas Seniorers gille) är TFiF:s och TEK:s gemensamma tvåspråkiga klubb för seniormedlemmarna. Gillet har ca 270 medlemmar varav över 10% är TFiF-medlemmar. Moderföreningarna stöder verksamheten. Programmen omfattar med undantag av sommaren ett lunchföredrag varje månads sista fredag kl.12 i Tekniskas Salar, Eriksgatan 2. Programmen är i huvudsak på finska, samt ett program på svenska varje år. Gillet arrangerar även utfärder varje vår och höst, vilka i allmänhet riktar sig till industrier eller kultursevärdheter. Föreningarnas seniorer är varmt välkomna med i verksamheten. DIAS-gillet grundades 1983. Medlem kan man bli antingen genom att anmäla sig till Teknikens Akademikerförbunds (TEK) tel. 09- 229 121 eller e-post heidi.helin@tek.fi, eller genom att komma med på ett möte. Därvid ombeds man presentera sig med studieriktning, examensår, yrkeslivets huvuddrag och pensioneringsår. Som medlem får man medlemsbrevet per e-post. Bekanta dig med kommande DIAS program på evenemangssidan.

Stiftelsen samt förtroendevalda

Erik Palmén, ordförande 2022-2024

 

 

 

 

Medlemmar:
Anders Ehrström, 2022–2024
Mikael Federley, 2024 – 2026
Rabbe Tiainen, 2024 – 2026

 

Valkommitténs medlemmar 2024

DI Svante Degerth, ordförande

 

 

Medlemmar:
Ark Tom Cederqvist
DI Anne Franzas
TkD Hanna Lindqvist
DI Charlotta Risku

TFiFs kansli Orfeus Lounge i Helsingfors TFiF & TEK Lounge i Åbo

Banvaktsgatan 2A, 00520 Helsinki

Tfn: 040 58 52 586

E-post: kansli@tfif.fi

 

Kansliet betjänar per telefon och epost på vardagar kl. 9-15.

 

FO-nummer: 0215347-3

Eriksgatan 2, 00100 Helsingfors

TFiF-huset, vån -1

Öppet för medlemmar med egen nyckel:
må-fre kl. 7-22
lö-sö kl. 7-18

 

Bokningar via TFiFs medlemsportal.

Henriksgatan 2, 20500 Åbo

Aurum (Åbo Akademi), vån 2

 

Öppet för medlemmar, ingen nyckel behövs.
må-fre kl. 9-16

 

Bokningar via TFiFs medlemsportal.