Hållbar framtid – TFiFs stipendium för slutarbeten inom hållbarhet

Stipendiet delas ut till en studerande inom DI-, arkitekt-, landskapsarkitekt- eller FM- (matematiskt-naturvetenskapliga ämnen) utbildning vid ett finländskt universitet för ett diplomarbete/pro gradu-avhandling som berör hållbarhet. Stipendiet är ett personligt stipendium, som inte är avsett att användas för slutarbetets material- eller experimentkostnader.

Stipendiesumman är 3000 €.

Aalto-universitetet

Jämna år (2024) kan enbart studerande vid Aalto-universitetet ansöka om stipendiet, enligt donatorn Martin Pacius önskan. Stipendiet delas dessa år ut ur Martin Pacius minnesfond.

Övriga finländska universitet

Ojämna år (2025) kan enbart studerande från alla andra finländska universitet än Aalto-universitetet ansöka om stipendiet. Stipendiet delas dessa år ut ur Tekniska Föreningens i Finland stiftelses fria medel.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt på ansökningsblanketten i TFiFs medlemsportal (bakom inloggning). Du behöver vara medlem i TFiF för att kunna ansöka om stipendiet.

Ansökningsblanketten för 2024 öppnar 1.6.2024. 

Skriv din ansökan på svenska, även om ditt slutarbete kan skrivas på annat språk än svenska. Ansökan ska innehålla:

 • En kort sammanfattning av slutarbetet
 • En forskningsplan på 2-5 sidor, skriven på svenska. Forskningsplanen ska innehålla:
  • Beskrivning av forskningsområdet
  • Problemställning
  • Målsättning
  • Forskningsmetoder
  • En realistisk tidsplan
  • Effekter och genomslagskraft i samhället och hur dessa anknyter till hållbarhet
  • Källförteckning
 • Ett utlåtande från din handledare eller professor, som innehåller en bedömning av arbetets genomförbarhet. Utlåtandet kan vara skrivet på svenska, finska eller engelska.

Lämna in din ansökan under samma läsår som du planerar slutföra ditt slutarbete. Ansökan kan antingen lämnas in före du inlett slutarbetet eller under arbetets gång, men dock före handledaren godkänt den slutliga versionen av avhandlingen.

Genom att ansöka om stipendium, tillåter du TFiF att får publicera ditt namn och universitet, slutarbetets rubrik och en kort beskrivning av slutarbetet ifall du beviljas stipendiet. Dessutom önskar vi att du medverkar i en kort presentation av din forskning, t.ex. i videoformat eller i samband med ett TFiF-evenemang. Vi publicerar inga uppgifter om dig ifall du inte beviljas stipendium.

Utbetalning av stipendiet

Vi betalar ut stipendiet i två lika stora rater. Den första raten utbetalas i samband med att stipendiet beviljas. Den andra raten utbetalas när slutarbetet slutförts och stipendiet redovisats.

Redovisning av stipendiet

Du redovisar stipendiet genom att skickar slutarbetets abstrakt, helst på svenska, till TFiF när slutarbetet är klart. Redovisningen görs senast i december året efter att ansökan inlämnats. Stipendier som ansökts år 2024 redovisas alltså senast i december 2025.

Varför delas stipendiet ut vartannat år vid Aalto-universitetet och vartannat år vid övriga universitet? 

Enligt donatorn Martin Pacius önskan delas stipendier ur hans minnesfond ut till studerande vid Aalto-universitetet. För att göra det möjligt för flera studerande att ansöka om Hållbar framtid-stipendiet, har TFiFs stiftelse beslutat att matcha summan som delas ut ur Martin Pacius minnesfond så att stipendiet vartannat år kan delas ut till studerande vid andra universitet i Finland. Aalto-universitetets studerande kan ansöka om Hållbar framtid-stipendiet under jämna år och övriga studerande under ojämna år.