Organisation

Tekniska föreningen i Finland r.f.:s högsta beslutande organ är föreningsmötet, som består av alla vid mötet närvarande röstberättigade föreningsmedlemmar. Föreningsmötet sammankallas två gånger i året; 1.3 – 31.5 till årsmöte och 1.11 – 31.12 till valmöte.

Föreningens styrelse styr verksamheten och står för officiella ställningstaganden samt representation utanför föreningen. Styrelsen väljs på valmötet.

Styrelsen tillsätter ett antal utskott med olika ansvarsområden. Utskotten är underställda styrelsen. Beroende på aktuella projekt tillsätter styrelsen speciella utskott och arbetsgrupper.

Inom föreningen verkar dessutom fackavdelningar, regionala avdelningar, specialavdelningar samt intressegrupper.

Parallellt med styrelsen verkar Tekniska Föreningens i Finland stiftelse. Tekniska Föreningens styrelse utser medlemmarna i stiftelsens styrelse.
Stiftelsens uppgift är att förvalta ”TFiF-koncernens” hela förmögenhet. TFiF-huset vid Eriksgatan 2 i Helsingfors utgör basen för förmögenheten.
Stiftelsens stöder den svenskspråkiga ingenjörs – och arkitektkåren i Finland. Stiftelsen bidrar också till finansieringen av Tekniska föreningens verksamhet.

För att ekonomiskt understöda TFiFs verksamhet verkar också Tekniska Föreningens i Finland Garantiförening som en egen förening.

 

Styrelsen 2018

Föreningens styrelse leder den löpande verksamheten, och står för officiella ställningstaganden samt representation utanför föreningen. Styrelsen är underställd föreningsmötet.

Styrelsen består av ordförande, två vice ordförande samt sex ordinarie medlemmar. Dessutom har Teknologföreningen vid Aalto-universitetet och Kemistklubben vid Åbo Akademi rätt att utse varsin representant till styrelsen.

Styrelsemedlemmarna väljs i regel för tre år åt gången, så att varje år ca en tredjedel av medlemmarna är i tur att avgå.

Styrelsens sammansättning 2018

Ordförande
DI Pia Kåll
Partner
CapMan Buyout
Tfn. 040 766 4446
Mandatperiod: 2017 – 2019

I vice ordförande
Ark. Anders Hedman
Arkitektbyrå Hedman & Matomäki Ab
Tfn. 050 591 8212
Mandatperiod: 2018 – 2020

II vice ordförande
DI Vendla Sandström
Tfn. 050 372 6284
Mandatperiod: 2017 – 2018

Medlemmar

DI Svante Degerth
Pensionär
Tfn. 0400 431 685
Mandatperiod: 2018 – 2020

DI Mikael Federley
Tfn. 040 549 0121
Mandatperiod: 2017 – 2018

TkD Markus Linder
Professor
Aalto-universitetet
Tfn. 0400 971 207
Mandatperiod: 2017 – 2019

TkD Hanna Lindqvist
Specialexpert
Luonnonvarakeskus (Luke)
Tfn. 050 537 5117
Mandatperiod 2018 – 2019

DI Linda Norrgård
Patentombud
Boco IP Oy Ab
Tfn. 050 348 1950
Mandatperiod 2018 – 2020

DI Siv Pensar
Tfn. 040 731 6027
Mandatperiod 2016 – 2018

Teknologmedlemmar

Teknolog Oscar Björklund
Aalto-universitetet
Tfn. 050 518 6818
Mandatperiod: 2018

Teknolog Oskari Lehtinen
Åbo Akademi
Tfn. 0400 986 216
Mandatperiod: 2018

Sekreterare

DI Britta Sunde
Verksamhetsledare
Tekniska Föreningen i Finland r.f.
Tfn. 050 569 1463

 

Stiftelsen

Tekniska Föreningens i Finland stiftelse verkar inom Tekniska Föreningen. Stiftelsens uppgift är att förvalta ”TFiF-koncernens” hela förmögenhet. TFiF-huset vid Eriksgatan 2 i Helsingfors utgör basen för förmögenheten. Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier och understöd. Stiftelsen bidrar också till finansieringen av föreningens verksamhet. Stiftelsens styrelse utses av föreningsstyrelsen.

Stiftelsens styrelse

Ordförande
DI Kaj Hedvall 2016 – 2018

Vice ordförande
DI Pia Kåll 2017 – 2019

Sekreterare
DI Britta Sunde

Medlemmar

DE Torbjörn Jakas 2017 – 2019

Ark. Sebastian Savander 2017 – 2019

DI Carl Slätis 2018 – 2020

Nyheter

09.01.2019

Övergå till smidig e-faktura och bestäm själv i hur många rater du betalar din medlemsavgift

17.12.2018

Bättre möjligheter till studier vid arbetslöshet

13.12.2018

Uppsvinget i ekonomin syns i diplomingenjörernas löner – medianlönen 4 900 euro i månaden