Familjeledigheten har förnyats, vad ändras?

04.10.2022

Den nu aktuella familjeledighetsreformen förnyar den inkomstrelaterade familjeledigheten. Reformen trädde i kraft i augusti detta år.

Familjeledighetsreformen berör familjer där den beräknade tiden för barnets födelse var tidigast den 4 september 2022 och barnet inte har fötts innan den 31.7.2022.

Reformen förlänger de tidigare inkomstrelaterade föräldraledigheterna och följer den sk. 1+7+7 modellen, d.v.s. att bägge förälder får lika långa föräldrapenningskvoter, en kvot på sju månader av vilken man kan donera tre månader till den andra föräldern. En månad är graviditetspenning till den förälder som föder.

Den nya lagen tar på ett mer jämlikt sätt i beaktande olika familjesituationer, olika familjekonstellationer och olika former av företagande. Målsättningen med reformen är att främja jämlikheten i arbetslivet, en jämnare fördelning av familjeledighet och vårdansvar samt att sporra papporna till att nyttja sin rätt till familjeledighet. Förnyelsen svarar även på krav på förändring som kommer genom EU:s balansdirektiv.
Regeringens förslag till familjeledighetsreformen behandlades av riksdagen som godkände förslaget den 8.12.2021.

Fördelningen av graviditets- och föräldrapenning
I och med förnyelsen föll de tidigare moderskaps-, föräldra- och faderskapspenningarna bort och ersattes av sk. graviditets- och föräldrapenning.

Föräldrapenningen betalas, baserat på ett barn, för 320 vardagar. Denna kvot fördelas enligt 160 dagar per förälder. Den ena föräldern kan donera högst 63 dagar av sin kvot till den andra föräldern eller t.ex. till en annan vårdare av barnet, till äkta hälft eller den andra förälderns äkta hälft. Föräldrapenningen kan användas tills barnet har fyllt två år.
Den gravida får en graviditetspenning för 40 vardagar. Graviditetspenningen beviljas 30 eller senast 14 dagar innan den beräknade födseln.

Föräldra- eller graviditetspenningen betalas för endast en förälder i taget. Dock kan man hålla upp till 18 vardagar gemensam ledighet i samband med graviditetspenning eller den andra förälderns föräldraledighet. Detta motsvarar långt det tidigare systemet där pappan kunde hålla max 18 dagar ledigt i samband med mammans ledighet med moderskaps- eller föräldrapenning.

Då familjen består av bara en förälder tillfaller alla 320 dagar den föräldern. Även familjer som adopterar har rätt till sammanlagt 320 dagar. Om man föder eller adopterar flera barn samtidigt får man föräldrapenning för ytterligare 84 vardagar för varje barn utöver ett. För tvillingar betalas exempelvis föräldrapenning för 404 (320 + 84) vardagar och för trillingar 488 (320 + 84 + 84) vardagar.

Förnyelsen innebär att barnet är omkring 13 månader då de inkomstrelaterade ledigheterna slutar ifall ledigheterna tas ut i sin helhet. Om bara den ena föräldern tar ut sin ledighet är barnet ca 9 månader då ledigheten slutar. Detta innebär att systemet sporrar bägge parter som är berättigade till föräldrapenning att nyttja sin kvot.

Vårdledigheten ändras inte
Förnyelsen påverkar inte vårdledighet eller partiell vårdledighet nämnvärt. Som vårdledig kan man fortfarande få hemvårdsstöd tills det att barnet fyller tre år. Man har möjlighet att få hemvårdsstöd för barn redan innan barnet är i den åldern att det har rätt till förskoleundervisning. Man kan lyfta hemvårdsstöd även om man ännu har outnyttjad föräldraledighet. Sålunda kan man kan man vara hemvårdsledig innan man utnyttjat sin föräldraledighet i helhet. Rätt till hemvårdsstöd har man dock först då det gått 160 dagar sedan barnets födelse.

Flexibilitet med partiell föräldrapenning
Nyttjandet av partiell föräldrapenning var tidigare lågt eftersom grunderna för att beviljas detta var stränga. Båda föräldrarna skulle samtidigt vara partiellt föräldralediga och förkorta sin arbetstid lagenligt.
I och med förnyelsen föll detta krav bort. Nu betalas partiell föräldrapenning förutsatt att föräldern sköter barnet på deltid samtidigt som man jobbar lagenligt förkortad arbetstid. Den dagliga arbetstiden får vara högst fem timmar. En partiell föräldrapenningsdag skulle nyttja en halv dag av kvoten för föräldrapenning.

Om man jobbar deltid genom att förkorta mängden arbetsdagar per vecka eller månad lyfter man föräldrapenning för de dagar man inte jobbar. Arbetsdagarna nyttjar inte föräldrapenningsdagar.

Förnyelsen sporrar alltmer till deltidsarbete även under föräldraledigheten.

Om partiell föräldraledighet skall man fortfarande avtala med arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte går med på att arbetstagaren jobbar deltid bör detta motiveras skriftligt.

Den nya lagen om de förnyade föräldrapenningarna trädde i kraft 1.8.2022. Ifråga om kollektivavtalen beaktas lagändringen i följande avtalsförhandlingar.

 

TEXT Emma Aho, arbetsavtalsjurist på TEK, översättning Ira Vaskola

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb