Svar på frågor om permittering

27.04.2023

I den här artikeln har vi samlat svar på de vanligaste frågorna om permittering. Teknikens akademiker TEKs jurister hjälper i alla frågor som gäller anställningsförhållanden.

TEK, Text Milja Yli-Hongisto, översättning från finska Apropos lingua översättningsbyrå foto Canva
Författaren arbetar vid TEK som jurist med inriktning på anställningsförhållanden.

 

Hur länge kan en arbetsgivare permittera arbetstagare?
En arbetsgivare får permittera en arbetstagare endast på de grunder som föreskrivs i arbetsavtalslagen. Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren permittera en arbetstagare om arbetsgivaren har ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker att säga upp arbetsavtalet, eller om arbetet eller arbetsgivarens förutsättningar att erbjuda arbete har minskat tillfälligt och arbetsgivaren skäligen inte kan ordna annat lämpligt arbete för arbetstagaren eller sådan utbildning som motsvarar arbetsgivarens behov.

Arbetet eller förutsättningarna för erbjudande av arbete anses ha minskat tillfälligt om de enligt uppskattning varar högst 90 dagar.

Är det möjligt att permittera en visstidsanställd arbetstagare?
Arbetsgivaren får permittera en visstidsanställd arbetstagare om arbetstagaren är vikarie för en ordinarie arbetstagare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den ordinarie arbetstagaren om han eller hon vore i arbete.

Arbetsgivaren kan också permittera en visstidsanställd arbetstagare om parterna i arbetsavtalet separat avtalat om möjligheten att säga upp arbetsavtal och arbetsgivaren har en ekonomisk orsak eller produktionsorsak att säga upp arbetsavtalet.

Vad avses med förhandsinformation?
Om arbetsgivaren inte omfattas av samarbetslagen, iakttas de förfaranden som föreskrivs i arbetsavtalslagen. Arbetsgivaren ska på basis av till buds stående uppgifter ge arbetstagaren förhandsinformation om grunderna för permitteringen samt om dess beräknade omfattning, det sätt på vilket den genomförs, begynnelsetidpunkten och dess längd. Informationen ska ges utan dröjsmål efter det att arbetsgivaren fått kännedom om behovet av permittering.

Sedan informationen givits och innan meddelande om permittering lämnas ska arbetsgivaren ge arbetstagarna eller deras representant tillfälle att bli hörda om informationen. Om permitteringen gäller flera arbetstagare, kan informationen ges en representant för arbetstagarna eller arbetstagarna gemensamt.

Då arbetsgivaren omfattas av samarbetslagen ska omställningsförhandlingar föras på arbetsplatsen, om arbetsgivaren planerar permitteringar. I detta fall behöver arbetsgivaren inte ge separat förhandsinformation.

Vad avses med meddelande om permittering?
Arbetsgivaren ska ge ett meddelande om permittering till den som permitteras. I meddelandet ska nämnas grunden för permitteringen, begynnelsetidpunkten och permitteringens längd eller uppskattade längd.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagaren meddelande om permittering senast 14 dagar innan permitteringen börjar. Det är emellertid möjligt att avtala om en annan frist i kollektivavtalet.

Får arbetstagaren arbeta hos en annan arbetsgivare under permitteringen?
Permittering hindrar inte arbetstagaren från att ta emot annat arbete under permitteringen. Det betyder att arbetstagaren har rätt att ingå ett annat arbetsavtal för permitteringstiden. Arbetstagaren får dock inte bryta mot förbudet mot konkurrerande verksamhet i enlighet med arbetsavtalslagen, inte heller mot eventuellt konkurrensförbud i arbetsavtalet. En arbetstagare som för tiden för permitteringen har ingått ett arbetsavtal med en annan arbetsgivare har oberoende av avtalstiden rätt att säga upp avtalet med iakttagande av fem dagars uppsägningstid.

När ska arbetsgivaren meddela om upphörandet av en permittering som gäller tills vidare?
Om en arbetstagare är permitterad tills vidare, ska arbetsgivaren minst sju dagar innan arbetet återupptas meddela att permitteringen upphör, om inte något annat har avtalats.

Kan man säga upp sig under permitteringen?
En arbetstagare får medan permitteringen varar säga upp sitt arbetsavtal utan uppsägningstid oberoende av avtalstiden. Det gäller dock att observera att denna rätt inte finns under de sju sista dagarna av permitteringen. Då kan arbetstagaren ändå säga upp sitt arbetsavtal under iakttagande av uppsägningstiden.
Om arbetstagaren säger upp sitt arbetsavtal sedan permitteringen utan avbrott har varat minst 200 kalenderdagar, har arbetstagaren rätt att i ersättning få sin lön för uppsägningstiden. Då anses uppsägningen av arbetsavtalet bero på arbetsgivaren, och uppsägningstidens lön bestäms i enlighet med arbetsgivarens uppsägningstid. Från lönen för uppsägningstiden får arbetsgivaren ändå dra av 14 dagars lön, om arbetstagaren har permitterats med iakttagande av mer än 14 dagars lag- eller avtalsenlig tid för meddelande om permittering.

Vad betyder permittering?
Det betyder att utförandet av arbete och betalningen av lön tillfälligt avbryts genom arbetsgivarens beslut eller med stöd av ett avtal som ingås på initiativ av arbetsgivaren, medan anställningsförhållandet i övrigt består.

Permittering kan gälla för viss tid eller tills vidare. Permitteringen kan genomföras genom att helt avbryta utförandet av arbete eller genom att förkorta arbetstagarens lag- eller avtalsenliga ordinarie arbetstid i den mån det är nödvändigt.

***

Som medlem i TEK får du mångsidig juridisk service

Du får juridisk service både personligen och flexibelt på nätet 24/7.

TEK:s jurister:

  • kontrollerar utkast till arbets- och direktörsavtal.
  • hjälper i olika frågor som gäller anställningsförhållandet.
  • hjälper företagare till exempel i frågor som gäller grundandet av ett företag och företagets avtal.
  • sköter tvistemål som gäller anställningsförhållanden och ger medlemmarna råd till exempel vid samarbetsförhandlingar.

I tjänsten eLakimies (på finska) får du också svar på de vanligaste juridiska frågorna.

Läs även TEK:s webbsidor om juridik och svaren på vanliga frågor

 

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb