Ta tag i trakasserier

17.10.2023

Både arbetsgivaren och den anställda bör reagera på trakasserier.
Trakasserier kan äventyra offrets hälsa och leda till långa sjukskrivningsperioder. Det är viktigt att förebygga trakasserier på arbetsplatsen. Förebyggande av trakasserier kan till exempel uppnås genom att upprätta en uppförandekod på arbetsplatsen och utbilda personer i chefsposition att upptäcka och hantera trakasserier. En tydlig arbetsorganisation och tydliga ansvarsområden bidrar också till att minska trakasserier. Ett fungerande chefskap samt en arbetsgemenskap med öppen interaktion är av avgörande betydelse.

Enligt artikel 18 i lagen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen måste ”arbetstagare undvika trakasserier och annan olämplig behandling av andra arbetstagare på arbetsplatsen som orsakar skada eller fara för deras säkerhet eller hälsa”.

I denna artikel används ordet trakasserier för att beskriva trakasserier eller annan osaklig beteende som är skadligt eller farligt för hälsan. Trakasserier kan ta sig många olika uttryck. I dagligt tal kallas trakasserier och annan osaklig behandling ofta för mobbning på arbetsplatsen.

Det kan förekomma osakligt beteende på arbetsplatsen som inte klassas som det man i arbetstrygghetslagen avser med trakasserier eller andra former av olämplig behandling som utgör en hälsorisk.

Exempel på detta kan vara lindriga och enskilda olämpliga uttalanden eller handlingar. Andra exempel som inte är trakasserier är beslut som arbetsgivaren fattar med stöd av sina chefsbefogenheter, saklig feedback om arbetsprestationer eller utfärdande av en varning baserat på en motiverad anledning eller gemensam hantering av problem inom arbetsgemenskapen.

Då arbetsgivaren har informerats om eventuella trakasserier måste denna omedelbart och opartiskt klargöra händelseförloppet med alla berörda parter.

Om en anställd upplever trakasserier på arbetsplatsen bör hen ta upp frågan med ifrågavarande person så snart som möjligt. En kollega, ett skyddsombud eller en annan personalrepresentant, t.ex. en förtroendeman, kan delta i diskussionen. Den som beter sig illa bör få veta vilken typ av beteende som den anställde har funnit olämpligt och uppmanas att upphöra med det.

För behandlandet av trakasserifallet lönar det sig för den anställda att anteckna sina iakttagelser: vad som hände, när och var, och vilka som var närvarande. Det är också bra om den anställda dokumenterar hur hen själv agerade i denna situation.

Om det känns svårt för arbetstagaren att ta upp saken med den person som uppför sig illa eller om personen fortsätter med sitt beteende trots uppmaning, är det viktigt att informera närmaste chef eller någon annan representant för arbetsgivaren om saken. På Arbetarskyddets webbplats tyosuojelu.fi (tyosuojelu.fi/web/sv på svenska) finns en blankett som kan användas för att göra en anmälan. Arbetsplatsen kan också ha en policy för hantering av trakasserier.

Om den person som tar emot en anmälan inte reagerar på denna inom rimlig tid, är det skäl för arbetstagaren att höra sig för om hanteringen av ärendet. Om ärendet inte hanteras på arbetsplatsen kan den anställde kontakta regionförvaltningsverkets arbetarskyddsmyndighet. En av arbeartsskyddsmyndighetens uppgifter är att övervaka arbetsgivarens verksamhet. Arbetstagaren kan också kontakta företagshälsovården.

Enligt § 28 i lagen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, ”om trakasserier eller annan osaklig behandling av en arbetstagare som är skadlig eller farlig för hans eller hennes hälsa inträffar på arbetsplatsen, måste arbetsgivaren, efter att ha informerats, vidta åtgärder för att eliminera problemet med de medel som står till arbetsgivarens förfogande”.

Arbetsgivaren skall aktivt övervaka om trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Efter att ha blivit informerad om eventuella trakasserier ska arbetsgivaren snabbt och opartiskt utreda händelseförloppet med alla inblandade parter. Efter utredningen måste arbetsgivaren besluta vilka åtgärder som ska vidtas för att lösa situationen.

Arbetsgivaren bör dokumentera de instruktioner och beslut som getts för att få slut på trakasserierna och övervaka att de följs. Om trakasserierna fortsätter bör arbetsgivaren överväga att vidta disciplinära åtgärder, t.ex. att utfärda en varning till trakasseraren.

Om arbetsgivaren å andra sidan, efter att ha utrett ärendet, kommer fram till att det inte rör sig om trakasserier, ska detta också meddelas parterna och arbetsgivarens åsikt ska motiveras. Det kan vara en annan typ av klagomål (t.ex. arbetsplats) som arbetsgivaren också har skäl att reagera på.

Om arbetsgivaren underlåter att ta itu med trakasserierna kan arbetsgivaren eller arbetsgivarens representant göra sig skyldig till ett arbetarskyddsbrott. Straffet för arbetarskyddsbrott är böter eller fängelse i högst ett år.

Mera information hittar du på arbetarskyddsförvaltningen webbsida, www.tyosuojelu.fi/web/sv/arbetsforhallanden/osakligt-bemotande

Detta är exempel på trakasserier

Trakasserier är t.ex. hot, nedsättande och förlöjligande språkbruk, illvilliga och insinuerande meddelanden, isolering inom arbetsgemenskapen, sexuella trakasserier, ständig obefogad kritik av arbetsprestationer och olämplig användning av ledningsbefogenheter.

Som medlem i TEK får du ett brett utbud av juridiska tjänster

Du kan få juridiska tjänster både personligen och online 24/7.

TEK:s jurister:
– granskar utkast till anställnings- och chefsavtal,
– hjälper till med olika anställningsrelaterade frågor,
– hjälper företagare med frågor som rör grundande av företag och avtal,
– hanterar anställningstvister och ger råd till medlemmarna i frågor som t.ex. förhandlingar om förändringar.

Tjänsten eLakimies ger också svar på de vanligaste juridiska frågorna. Se även TEK:s juridiska information och vanliga frågor: www.tek.fi/sv/tjanster-och-formaner/anstallning-och-lagar

 

Texten skriven på finska av Mikaela Karavokyros, arbetsrättsjurist på TEK, översättning till svenska Ira Vaskola

Liknande artiklar

16.05.2024

Regeringens nya giv gör livet surt för tekniskt utbildade invandrare

14.05.2024

Lystring kvinnor – missa inte AI-tåget!

07.05.2024

Stort intresse för utbytesstudier