Giganten inom förnybara bränslen

05.06.2023

Neste är med sina förnybara diesel- och flygbränslen en föregångare i raffinaderibranschen. Nestes mål är att de sista resterna av palmolja ska försvinna ur råvarumixen i år, och inom drygt tio år ska Nestes raffinaderi i Borgå vara helt fossilfritt.

Inget enskilt bränsle kan på egen hand lösa miljöproblemen över en natt eftersom det i praktiken tar decennier att fasa ut den nuvarande bensin- och dieseldrivna fordonsparken. I stället pågår en evolution mot en renare framtid med allt från olika typer av elektrifiering av nya fordon till klimatvänligare bränslen som biogas, förnybar diesel (HVO) och så kallade e-bränslen som grön metan.

Borgå spelar en viktig roll då det gäller den globala utvecklingen av förnybar diesel. Det är i raffinaderiet i Sköldvik som Neste under 1990-talet utvecklade sin NEXBTL-teknik för att förädla olika typer av växt- och djurfetter till syntetisk HVO-diesel som säljs under namnet Neste MY Förnybar Diesel.

Från Borgå är också Carl Nyberg som ansvarar för verksamhetsområdet Renewable Platform på Neste. Det innebär att han ansvarar för råvaruinköp, produktion, logistik och den operationella biten i den här kraftigt växande delen av Nestes verksamhet. Den stora utmaningen är nu att finna nya råvarukällor för förnybara bränslen.

– Idag har vi totalt över 10 råvaror som huvudsakligen är olika restströmmar från livsmedelsindustrin, i dag främst slaktrester från kött och fiskindustrin och använd frityrolja. I fjol var 95 procent av all vår råvara avfall och restprodukter och före årsskiftet upphör användningen av palmolja helt och hållet, säger Nyberg.

Kan sina oljor

Nyberg har gjort en snabb karriär i koncernen ända sedan han efter Hanken-studierna startade som inköpare till raffinaderiet i Sköldvik under första halvan av 2000-talet.

– Sedan fick jag jobb som trader på koncernens kontor i London 2007. Efter två år bar det av till Genève och några år senare fick jag ansvaret för koncernens råoljeinköp och trading. När barnen kom i skolåldern flyttade vi tillbaka till Finland och 2019 fick jag ansvaret för det nya affärsområdet förnybara trafikbränslen, säger han.

Nyberg konstaterar att förnybara bränslen är ett bra exempel på cirkulär ekonomi.

– De minskar inte de direkta koldioxidutsläppen från trafiken utan poängen är att de görs av återvunnen råvara, som i annat fall hade omvandlats till koldioxid utan någon som helst miljönytta, säger han.

Nu har Nybergs arbetsuppgift förändrats så att han ansvarar för allt som ligger bakom själva försäljningen och marknadsföringen av förnybara bränslen. En central uppgift för honom är att se till att råvarutillgången är tillräcklig också i fortsättningen genom att både bredda råvarubasen samt skapa bättre geografisk tillgänglighet.

– Algbaserade oljor är exempelvis en intressant ny råvara där vi redan har ett försök i pilotskala på gång i Spanien, säger han.

På sydligare breddgrader går det enligt honom också att odla oljehaltiga grödor utanför den vanliga odlingscykeln.

De kallas för ”novel vegetable oils” och innebär att det går att få vegetabilisk råvara som inte är bort från matproduktionen samtidigt som mera kol binds i jorden.

– En annan intressant möjlighet är oljeproducerande träd som klarar svåra förhållanden och kan odlas på marker som inte duger till livsmedelsproduktion. Allt det här är ännu i en tidig fas men ska inom 10–15 år sammantaget utgöra en viktig råvarukälla för oss, säger Nyberg.

Konkurrensen om råvaror

Då produktionen av förnybara bränslen ökar i världen växer också efterfrågan på lämpliga råvaror snabbt. Det beräknas enligt Nyberg att tillgången på avfallsrester globalt kan uppgå till 40 miljoner ton 2030.

– Nestes styrka är att vi har varit med länge och har kunnat bygga upp en global inköpsorganisation samt ett globalt nätverk av partners och logistikhubbar för att hantera dessa produktströmmar. Det är viktigt att vara nära råvarorna och kunna spåra produkterna eftersom det gäller att från många små strömmar bygga upp stora volymer. Tillgången ökar kontinuerligt genom att det hela tiden i världen hittas nya avfalls- och restströmmar som lämpar sig för produktion av förnybara bränslen, säger Nyberg.

Inom industrin räknar man enligt honom med att tillgången på avfall i världen räcker till för en uppskalad produktion av förnybara bränslen till tidigt 2030-tal men att nya råvarualternativ behövs i tillägg efter det.

– Förutom förnybar diesel och förnybart flygbränsle följer vi också med utvecklingen inom grön vätgas och e-bränslen samt kemisk återvinning av plast. De här projekten utgör en del av transformationen av raffinaderiet i Sköldvik som enligt planerna ska vara helt fossilfritt 2035, säger Nyberg.

Ett exempel på Nestes ställning i världen är att koncernen tillsammans med USA:s andra största raffinaderiföretag Marathon Petroleum har ett samägt raffinaderi för förnybar diesel i Kalifornien, Martinez Renewables. När det senare i år har nått full kapacitet kan raffinaderiet producera över två miljoner ton HVO per år.

– Går man bort från petroleumbaserade råvaror till förnybart ställer det annorlunda krav på materialen gällande exempelvis korrosion och förbehandling av råvarorna. Raffinaderiet i USA använder en annan HVO-teknik, men vår råvarukompetens gjorde oss till en lämplig partner. Med utvidgningen i Singapore och Martinez medräknade kommer vår produktionskapacitet i början av 2024 att uppgå till 5,5 miljoner ton förnybara bränslen, säger Nyberg.

 

Neste i ett nötskal:

  • Grundat 1948.
  • Oljeraffineringen inleddes i Nådendal på 1950-talet och i Sköldvik i Borgå på 1960-talet.
  • Neste MY Förnybar Diesel och förnybart flygbränsle tillverkas i Sköldvik, Rotterdam och Singapore. I dag är koncernen världens största tillverkare av förnybara diesel- och flygbränslen.
  • Omsättning: 25,7 miljarder euro.
  • Rörelseresultat: 2,4 miljarder euro.
  • Personal: Över 5 200 personer.
  • Trivia: Rankat som världens 29 mest hållbara företag, bäst bland energibolagen, på Corporate Knights lista över världens 100 mest hållbara företag 2023.

 

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb