Vad är en tillräcklig mängd arbete?

12.06.2023

Idag frågar anställda med rätta vilken mängd arbete som är tillräcklig och när har de fullgjort sin skyldighet, utan att underprestera eller ledas in i en spiral av övertid, vilket är vanligt för högt uppsatta. Det är arbetsgivarens ansvar att följa med och föra bok över arbetstiden så att arbetstiden inte överskrider 48 timmar i veckan.

Text Maritta Jalo, Skribenten är anställningsjurist på TEK

 

Underpresterande, oföretagsam är termer som används allmänt bland arbetsgivare men som inte har någon exakt juridisk definition. Tidigare talades det mycket om anställdas underpresterande i arbetslivet och när det kan vara en orsak till uppsägning av personliga skäl.

– I dag frågar anställda därför med rätta vilken mängd arbete som är tillräcklig och när de fullgjort sin skyldighet.

Arbetstidslagen förnyades år 2020 och den förpliktar arbetsgivaren att se till att den anställdas genomsnittliga arbetstid inte överskrider 48 timmar i veckan. Den genomsnittliga arbetstiden räknas per fyra månader och även övertidstimmar räknas. I arbetarskyddslagen fastställs dessutom att man vid utredningen också ska beakta arbetsrelaterat resande utanför arbetstiden.

Arbetsgivaren ska följa med arbetstiden

Det är arbetsgivarens ansvar och skyldighet att följa med och föra bok över arbetstiden. I arbetstidsbokföringen ska framgå den ordinarie arbetstiden, mertids-, övertids-, nöd- och söndagsarbete samt de ersättningar som betalats för dem.

”Det är arbetsgivarens ansvar och skyldighet att följa med och föra bok över arbetstiden.“

Frågan är sedan om man i praktiken arbetar mer än vad som skrivs upp. I TEKs arbetsmarknadsundersökning från 2017 framkom det att arbetstagarnas upplevelser är oroväckande.

– Så många som 35 procent sade att de efter arbetsdagen återhämtar sig dåligt från arbetsbelastningen och cirka hälften sade sig återhämta sig bara någorlunda.

Underpresterande är sällan en giltig uppsägningsorsak. Arbetstagarens allmänna skyldigheter mot arbetsgivaren framkommer i 3 kapitlets 1 § i arbetsavtalslagen. Enligt den ska arbetstagaren utföra sitt arbete omsorgsfullt med iakttagande av de föreskrifter som arbetsgivaren i enlighet med sin behörighet ger om arbetet.

Omfattningen av arbetstagarens arbetsskyldighet bestäms vanligen enligt de uppgifter man kommit överens om i arbetsavtalet. Ju vagare överenskommelsen är, desto mer omfattande kan arbetsuppgifterna vara. Om arbetstagarens uppgiftsbeskrivning inte är tydlig kan man å andra sidan inte bedöma försumlighet i arbetet lika strängt som om arbetstagaren försummat en uppgift som är tydligt definierad och som arbetstagaren vet om.

Underpresterande är en term som används allmänt bland arbetsgivare men som inte har någon exakt juridisk definition. Ibland pratar man också om oföretagsamhet hos arbetstagare. En underpresterande anställd försummar inte direkt sina uppgifter och handlar inte i strid med givna anvisningar, men får inte till stånd tillräckliga resultat.

Om en anställds underpresterande ska vara en giltig grund för uppsägning måste arbetsgivaren kunna påvisa att det att ett resultat eller en målsättning inte uppnåtts beror på ett fel eller en försummelse som kan tillräknas den anställda.

Förseelsen och försummelsen av sina arbetsuppgifter måste också vara mycket betydande. Likaså betydande brist i resultatmål.

– Oftast gäller tvister som har att göra med uppsägning på grund av oföretagsamhet personer i ledande ställning eller i försäljningsarbete.

Exempelvis. Det faktum att bolaget inte under det aktuella året uppnådde sina budgetmål sade ingenting om direktörens arbete. Konkurrensen hade hårdnat i branschen och detta påverkade bolagets resultat. Bevisen på direktörens påstådda försummelser var också väldigt knappa. Det fanns ingen grund för uppsägningen.

Först måste man varna så att arbetstagaren kan rätta sitt förfarande

Enligt arbetsavtalslagens 7 kapitel, 2 §, 3 momentet, får en arbetstagare som har åsidosatt eller brutit mot sina förpliktelser som följer av anställningsförhållandet inte sägas upp förrän han eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande.

– Arbetsgivaren måste dessutom innan uppsägningen höra arbetstagaren och reda ut om uppsägningen kan undvikas genom att arbetstagaren placeras i något annat arbete.

Ibland kan oföretagsamhet framför allt inom försäljning eller i ledande positioner dock vara en grund för uppsägning. Om den anställdas prestation kan jämföras med en riktig kontrollgrupp och man kan konstatera ett svagt arbetsresultat så kan det utgöra en grund för uppsägning. Men först måste man kontrollera att den anställda fått tillräckliga instruktioner och försöka se hur underpresterandet kunde korrigeras och förbättras.

Den anställdas helhetssituation ska också påverka bedömningen.

Ibland kan det uppkomma situationer där arbetsförmågan tillfälligt är försämrad. Från och med 1.6.2023 kommer ett tillägg i arbetarskyddslagen om arbetsgivarens omsorgsplikt, som säger att arbetsgivaren måste beakta arbetstagarens personliga förutsättningar och behov av arbetarskydd.

Bland högre tjänstemän är det vanligare att arbetstiden överskrids än att den underskrids.

– Det skulle vara bra om arbetet kunde dimensioneras rätt från början så att arbetstagaren hinner utföra det under den överenskomna arbetstiden.

En anställd som mår bra producerar också bättre för sin arbetsgivare.

För mycket är för mycket

Uppskatta din nuvarande arbetsmängd.
Min arbetsmängd är…
• 11 % ständigt för stor
• 41 % tidvis för stor
• 44 % lämplig
• 3 % för liten
• 1 % kan inte säga

Källa: TEKs arbetsmarknadsundersökning 2022

 

Som TFiF/TEK medlem får du mångsidiga juristtjänster såväl personligen som flexibelt på nätet 24/7.

 

TEKs jurister

  • granskar arbets- och direktörsavtalsutkast
  • hjälper i frågor som rör anställningsförhållanden
  • hjälper företagare i frågor som rör exempelvis avtal och grundandet av företag
  • sköter anställningstvister och ger råd åt medlemmar bland annat i förändringsförhandlingar

I eLakimies-tjänsten (på finska. Bakom inloggning) får du svar på de vanligaste juridiska frågorna.
Kolla också TEKs sidor om juridik samt vanliga frågor: tek.fi/lakipalvelut

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!