Examensarbeten premierades

Inom Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och DIFF – Ingenjörerna i Finland verkar en gemensam intressegrupp för teknisk svenska. Gruppen fungerar på frivillig bas och bistår bland annat Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

TFiF och DIFF premierar för femtonde gången författare av förtjänta examensarbeten skrivna på svenska. Arbetena skall gälla tekniska ämnen vid tekniska högskolor, universitet och yrkeshögskolor i Finland och vara godkända under år 2017.
För högskolearbeten premieras två kategorier, kandidatarbeten och diplomarbeten, och för yrkeshögskolor examensarbeten.

Detta år har intressegruppen för teknisk svenska beslutat att premiera följande arbeten för väl skriven teknisk svenska:
Diplomarbete: Rasmus Tunis, Aalto universitetet: ”Utvecklingsmöjligheter för syner och terrängarbete i lantmäteriförrättningar”. 700 euro
Kandidatarbete:Linda Sederholm, Aalto universitetet: ”Strukturer och egenskaper hos metamaterial inom det termiska infrarödområdet”. 300 euro.

Av de insända yrkeshögskolearbetena premieras Ronny Östmans examensarbete vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa ”Utveckling av kvalitetssäkringssystem för tillverkning av krossprodukter”. 500 euro.

Intressegruppen tackar alla som har skickat in arbeten för bedömning.
Avsikten med intressegruppens arbete är att stimulera och uppmana samtliga studeranden inom tekniska ämnen till att uttrycka sig och skriva rapporter och avhandlingar på en god och läsvärd svenska.

Similar news

20/06/2018

Hög tid att åtgärda de utmaningar som konkurrensklausulerna medför

15/06/2018

Inloggning på hemsidan

20/05/2018

”De låter sina kolleger betala, ovisshet eller själviskhet?”